Obsah

Zpět

Závěrečný účet 2011

 
 
                                               Obec  Kbel
 
 
 
 
 
 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)
 
 
 
 
sestavený ke dni 02.05.2012
 
 
 
 


 
Údaje o organizaci
 
identifikační číslo
00665118
 
název
Obec Kbel
 
ulice, č.p.
Kbel
 
obec
Kbel 92
 
PSČ, pošta
280 02
 
Kontaktní údaje
 
telefon
321790168
 
fax
 
 
e-mail
obec.kbel@volny.cz
 
WWW stránky
www.volny.cz/obec.kbel
 
Doplňující údaje organizace
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah závěrečného účtu
 
I. Plnění rozpočtu příjmů
 
II. Plnění rozpočtu výdajů
 
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
 
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
 
V. Peněžní fondy - informativně
 
VI. Majetek
 
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
 
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
 
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
 
XI. Ostatní doplňující údaje 
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
 


Daňové příjmy
1 549 000,00
1 727 639,17
1 683 696,23
Nedaňové příjmy
47 000,00
137 520,00
128 716,94
Kapitálové příjmy
5 000,00
5 000,00
3 850,00
Přijaté transfery
198 100,00
315 649,00
316 080,00
Příjmy celkem
1 799 100,00
2 185 808,17
2 132 343,17


 
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
 


1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
250 000,00
264 789,92
264 478,92
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
35 000,00
181 404,63
181 404,63
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
35 000,00
25 378,71
25 378,71
111
Daně z příjmů fyzických osob
320 000,00
471 573,26
471 262,26
1121
Daň z příjmů právnických osob
300 000,00
294 885,91
265 766,16
112
Daně z příjmů právnických osob
300 000,00
294 885,91
265 766,16
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
620 000,00
766 459,17
737 028,42
1211
Daň z přidané hodnoty
610 000,00
610 000,00
596 637,81
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
610 000,00
610 000,00
596 637,81
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
 
 
 
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
610 000,00
610 000,00
596 637,81
1337
Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů
95 000,00
97 950,00
97 950,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
95 000,00
97 950,00
97 950,00
1341
Poplatek ze psů
3 000,00
3 000,00
2 600,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
3 000,00
3 000,00
2 600,00
1361
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
250,00
136
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
250,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
99 000,00
101 950,00
100 800,00
1511
Daň z nemovitostí
220 000,00
249 230,00
249 230,00
151
Daně z majetku
220 000,00
249 230,00
249 230,00
15
Majetkové daně
220 000,00
249 230,00
249 230,00
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
1 549 000,00
1 727 639,17
1 683 696,23
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7 000,00
2 250,00
2 250,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
7 000,00
2 250,00
2 250,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
10 000,00
15 322,00
15 322,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
15 000,00
17 500,00
12 700,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
25 000,00
32 822,00
28 022,00
2141
Příjmy z úroků (část)
15 000,00
15 000,00
11 415,94
214
Výnosy z finančního majetku
15 000,00
15 000,00
11 415,94
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
47 000,00
50 072,00
41 687,94
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
 
87 448,00
87 029,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
 
87 448,00
87 029,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
 
87 448,00
87 029,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
47 000,00
137 520,00
128 716,94
3111
Příjmy z prodeje pozemků
5 000,00
5 000,00
3 850,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
5 000,00
5 000,00
3 850,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
5 000,00
5 000,00
3 850,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
5 000,00
5 000,00
3 850,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
1 601 000,00
1 870 159,17
1 816 263,17
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
 
1 042,00
1 042,00
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
48 100,00
48 100,00
48 100,00
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
150 000,00
182 240,00
182 240,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
198 100,00
231 382,00
231 382,00
4131
Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti
 
84 267,00
84 698,00
413
Převody z vlastních fondů
 
84 267,00
84 698,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
198 100,00
315 649,00
316 080,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
198 100,00
315 649,00
316 080,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
1 799 100,00
2 185 808,17
2 132 343,17
  
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
 


Běžné výdaje
2 013 000,00
1 736 536,06
1 683 071,06
Kapitálové výdaje
110 000,00
49 450,00
49 450,00
Výdaje celkem
2 123 000,00
1 785 986,06
1 732 521,06


 
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
 


5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
120 000,00
222 760,00
218 229,00
501
Platy
120 000,00
222 760,00
218 229,00
5021
Ostatní osobní výdaje
110 000,00
83 000,00
82 450,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
290 000,00
290 000,00
286 561,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
400 000,00
373 000,00
369 011,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
30 000,00
66 524,00
66 524,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
42 000,00
49 775,00
49 785,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
72 000,00
116 299,00
116 309,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
592 000,00
712 059,00
703 549,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3 000,00
1 120,00
1 114,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 000,00
111 938,00
110 234,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
149 000,00
69 962,00
66 539,00
513
Nákup materiálu
162 000,00
183 020,00
177 887,00
5154
Elektrická energie
142 000,00
123 800,00
113 727,31
5156
Pohonné hmoty a maziva
18 000,00
19 115,00
19 115,00
515
Nákup vody, paliv a energie
160 000,00
142 915,00
132 842,31
5161
Služby pošt
2 000,00
1 020,00
1 020,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
20 934,23
20 934,23
5163
Služby peněžních ústavů
18 000,00
18 000,00
17 371,00
5168
Služby zpracování dat
20 000,00
21 552,00
21 552,00
5169
Nákup ostatních služeb
250 000,00
300 880,40
299 518,40
516
Nákup služeb
310 000,00
362 386,63
360 395,63
5171
Opravy a udržování
360 000,00
83 924,12
83 904,12
5172
Programové vybavení
5 000,00
 
 
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
20 000,00
20 158,00
20 158,00
5175
Pohoštění
15 000,00
9 659,00
8 365,00
517
Ostatní nákupy
400 000,00
113 741,12
112 427,12
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
150 000,00
14 000,00
13 658,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
40 000,00
40 000,00
30 400,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
190 000,00
54 000,00
44 058,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
1 222 000,00
856 062,75
827 610,06
5321
Neinvestiční transfery obcím
194 000,00
164 596,31
148 099,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
3 000,00
2 100,00
2 100,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
197 000,00
166 696,31
150 199,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
2 000,00
1 400,00
1 395,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
 
247,00
247,00
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
 
71,00
71,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
2 000,00
1 718,00
1 713,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
199 000,00
168 414,31
151 912,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
2 013 000,00
1 736 536,06
1 683 071,06
6121
Budovy, haly a stavby
100 000,00
 
 
6122
Stroje, přístroje a zařízení
 
49 450,00
49 450,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
100 000,00
49 450,00
49 450,00
6130
Pozemky
10 000,00
 
 
613
Pozemky
10 000,00
 
 
61
Investiční nákupy a související výdaje
110 000,00
49 450,00
49 450,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
110 000,00
49 450,00
49 450,00
Výdaje celkem (třída 5+6)
2 123 000,00
1 785 986,06
1 732 521,06
 


Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
 
323 900,00-
399 822,11
399 822,11

 
 
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
 


Krátkodobé financování z tuzemska
 
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
323 900,00
101 505,66-
101 505,66-
Opravné položky k peněžním operacím
 
Operace z peněžních účtů organizace nemající
 
 
 
 
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
 
298 316,45-
298 316,45-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
323 900,00
399 822,11-
399 822,11-


 
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
 


Základní běžný účet
1 899 133,30
101 505,66
2 000 638,96
101 505,66-
Vkladový výdajový účet
X
 
 
 
Běžné účty peněžních fondů
1 899 133,30
101 505,66
2 000 638,96
101 505,66-
Běžné účty celkem
 
 
 
 
Bankovní účty k limitům OS
X
 
 
X
Příjmový účet
X
 
 
 


 
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost


Počáteční zůstatek
 
 
 
Příjmy celkem
 
 
 
Výdaje celkem
 
 
 
Obrat
 
 
 
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
 
 
 
Změna stavu
 
 
 
Financování - třída 8
 
 
 
 


VI. MAJETEK
Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
 


Dlouhodobý nehmotný majetek
 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
20 643,30
 
20 643,30
 
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
151 280,00
 
151 280,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
 
Stavby
2 822 463,56
 
2 822 463,56
 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
632 784,45
3 756,00
636 540,45
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
667 049,12
27 582,49-
639 466,63
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
 
Pozemky
2 113 787,64
4 050,00-
2 109 737,64
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
 
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
 
20 643,30-
20 643,30-
 
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
 
45 384,00-
45 384,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
 
Oprávky ke stavbám
 
1 400 994,00-
1 400 994,00-
 
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
 
188 004,00-
188 004,00-
 
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
3 831,00-
635 635,63-
639 466,63-
Opravné položky k pohledávkám
 
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
79 448,00-
79 448,00
 


 
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost


5321
Neinvestiční transfery obcím
194 000,00
164 596,31
148 099,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
3 000,00
2 100,00
2 100,00
 


VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
 


13101
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
96 480,00 
x
96 480,00 
x
13101
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
96 480,00 
x
45 552,00 
13101
Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
96 480,00 
96 480,00 
96 480,00 
45 552,00 
13234
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
85 760,00 
x
85 760,00 
x
13234
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
85 760,00 
x
85 760,00 
13234
 
85 760,00 
85 760,00 
85 760,00 
85 760,00 
98005
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
1 042,00 
x
1 042,00 
x
98005
5139
Nákup materiálu j.n.
x
1 042,00 
x
1 042,00 
98005
účelová dotace
1 042,00 
1 042,00 
1 042,00 
1 042,00 


 
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
 

 

viz. příloha č. 1

 

 
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
 

 

viz. příloha č. 2

 

 
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Razítko účetní jednotky
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Osoba odpovědná za účetnictví
Dana Němčíková
 
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
 

 

 

 

Osoba odpovědná za rozpočet
Dana Němčíková
 
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
 

 

 

 

Statutární zástupce
Karel Vedral
 
Podpisový záznam statutárního zástupce
 

                      

 

 

                  Doplňující údaje k závěrečnému účtu za rok2011

 

 

 

 

Obec KBEL                                                                         Tel.:  321 790 105,  724 180 737                                   

Kbel   92                                                                               Fax:  321 790 168

280  02   Kolín                                                                      E-mail:  obec.Kbel@volny.cz

 

 

 

 

                  

 

 

Přijaté dotace  :

Neinvestiční účelová dotace – sčítání lidu    …………………….        1.042,-- Kč

Neinvestiční  dotace – souhrnný dotač.vztah  …………………...     48.100,-- 

Neinvestiční dotace – úřad práce  ……………………………….   182.240,-- 

Dotace celkem   …………………………………………………   231.382,-- 

 

 

 

Stav finanč. prostředků na bank. účtu k 31.12.2011  ……….  2,000.638,96 Kč

 

 

 

Výsledek hospodaření  k 31.12.2011  :

z hlediska nákladů a výnosů  -     rozpočtová činnost    -  zisk     286.299,-- 

-         hospodářská činnost  -  ztráta  135.566,-- Kč

 

 

 

 

 

Přílohy  :    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

                    Finanční výkaz FIN 2-12 za rok 2011

                    Účetní výkaz :  Rozvaha sestavená k 31.12.2011

                                             Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2011

                                             Příloha sestavená k 31.12.2011

 

Finanční výkaz a účetní výkazy  jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Kbel.

 

Kbel    26.04.2012

 

 

                                       úřední deska                  dálkový přístup

Vyvěšeno  :

 

Svěšeno   :

 

 

 

                                                               V e d r a l    Karel

                                                               starosta obce

Vyvěšeno: 2. 5. 2012

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět