Obsah

Zpět

Směrnice pro provedení inventarizace

 
 
 
Organizace:     Obec KBEL
IČO:                 00665118
 
Vnitřní norma č. 1/2011
 
 
SMĚRNICE
 
PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE
 
 
Vnitřní předpis o inventarizaci
Účinnost: od 28.12.2011
________________________
 
 
ODDÍL I
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Legislativní rámec
 
Inventarizace majetku a závazků bude provedena v souladu s následujícími právnímy předpisy:
Ø Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví)
Ø Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona        č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prováděcí vyhláška)
Ø Vyhláška č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen inventarizační vyhláška)
Ø České účetní standardy č.701 až č.708
Čl. 2
Závaznost směrnice
 
Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují všichni pracovníci, kteří svou náplní práce mají vliv na správnost provedené inventarizace. Ostatní pracovníci obce (členové inventarizačních komisí), kteří se v rámci plnění svých úkolů stanou účastníky realizovaných účetních případů, jsou povinni plnit pokyny ve smyslu zásad stanovených touto směrnicí.
 
Čl. 3
Předmět úpravy
 
Provedení inventarizace je podmínkou průkaznosti účetnictví dle § 8 odst. 4 zákona   o účetnictví.
Tato směrnice upravuje provádění inventarizace:
 
Ø veškerého majetku a závazků včetně jiných aktiv a jiných pasiv, kulturních památek, sbírek muzijní povahy a archeologických nálezů v souvislosti s řádnou účetní závěrkou se zjištěním stavu k rozvahovému dni
Ø inventarizace, kdy se provádí inventarizace věškerého majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv, kulturních památek, sbírek muzijní povahy a archeologických nálezů nebo jen určitého druhu majetku a závazků dle potřeb účetní jednotky.
Majetek předaný v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do správy k vlastnímu hospodářskému využití zřízeným příspěvkovým organizacím, inventarizují tyto příspěvkové organizace v souladu s platnými právnímy předpisy.
 
Čl. 4
Organizační zajištění a způsob provedení inventarizace
 
Dle § 3 inventarizační vyhlášky zajistí vybraná účetní jednotka pro vyhotovení inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů, inventurních závěrů a vyhotovení dalších souvisejících účetních záznamů následující náležitosti:
 
1.      Plán inventur: Periodická inventarizace probíhá v účetní jednotce Obec Kbel k 31.12. běžného roku. V případě mimořádné inventarizace vydá plán provedení mimořádné inventarizace starosta obce, nejpozději do zahájení první inventury. Plán inventur bude sestaven dle § 5 inventarizační vyhlášky. Při provedení průběžné inventarizace budou použita přiměřeně ustanovení této vyhlášky. Plán inventur schvaluje starosta.
  1. Zřízení inventarizačních komisí a stanovení pravidel pro jejich zřízení: v Obci Kbel navrhuje složení inventarizačních komisí starosta obce a schvaluje je zastupitelstvo obce před započetím inventur. Inventarizační komise je nejméně čtyřčlenná. Účetní jednotka zajistí od členů inventarizačních komisí jejich písemný souhlas se  jmenováním členem inventarizační komise. Členové se zúčastní proškolení a seznámení se s podklady pro inventarizaci. Tento souhlas bude nedílnou součástí inventarizační zprávy. Členem inventarizační komise u fyzických inventur musí být vždy osoba odpovědná za majetek, u dokladových inventur účetní odpovědná za inventarizační položku. Dalším členem může být člen zastupitelstva. Organizace zajistí dle § 6, odst. 3 vyhlášky č. 270/2010 Sb., - potvrzení o existenci majetku ve výpůjčce.
  2. Inventarizační zpráva: tuto sestavuje inventarizační komise na základě provedení všech jednotlivých inventur. Tato zpráva podléhá vyhodnocení zastupitelstvem obce.
  3. Zajištění podmínek pro zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek a jejich částí: způsob provedení inventur u jednotlivého majetku a závazků je uveden v příloze č.1 této směrnice. V účetní jednotce se nenachází položky, u kterých by bylo nutné jejich vážení, měření či jiný odborný postup. Pokud by se v době provádění inventarizace takovýto majetek v účetní jednotce nacházel, bude stanoven zastupitelstvem obce způsob použití takovýchto metod a případné výše odchylek před započetím první inventury .
  4. Připojování podpisových záznamů: všechny dokumenty související s inventarizací budou opatřeny podpisovými záznamy osob zodpovědných za průkaznost účetních záznamů a osob zodpovědných za provedení inventarizace.
  5. Účetní doklady pro účetní zápisy zúčtovatelných rozdílů nebo inventarizačních rozdílů: tyto doklady budou vyhotoveny tak, aby zachytily případná manka, škody a přebytky a účetní závěrka tak podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky podle § 7 odst. 1 zákona o účetnictví.
  6. Výše ocenění pohledávek a závazků, od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení: Obec Kbel určuje jako závaznou pro odsouhlasení pohledávek a závazků hranici ocenění od 50.000,-Kč včetně.
Další povinnosti účetní jednotky:
1.      označení všech inventarizačních položek nezaměnitelným inventarizačním identifikátorem pro jejich jednoznačné určení,
  1. vedení seznamu a popisu inventarizačních identifikátorů.
 
ODDÍL II
Inventarizační práce
Čl. 5
Provádění jednotlivých inventur
 
Provedení fyzické invnetury:
provádí se u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, o těchto skutečnostech se vyhotovují inventurní soupisy a dodatečné inventurní soupisy. Provedení fyzické inventury se řídí § 6 inventarizační vyhlášky.
Provedení dokladové inventury:
Provádí se u pohledávek, závazků, majetku, nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci. Provedení dokladové inventury se řídí § 7 inventarizační vyhlášky.
 
Čl. 6
Inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis
 
Inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis je vyhotovován v rozsahu:
Ø účtové skupiny,
Ø seskupení inventarizačních položek, nebo
Ø jednotlivé inventarizační položky.
Pro naplnění ustanovení § 30 zákona o účetnictví musí inventurní soupisy a dodatečné inventurní soupisy obsahovat náležitosti uvedené v § 8 inventarizační vyhlášky.
 
Čl. 7
Inventarizační identifikátor
 
Inventarizační identifikátor může být ve formě, která je pro fyzickou osobu čitelná, částečně čitelná nebo nečitelná. Podoba inventarizačního identifikátoru je popsána v § 9 inventarizační vyhlášky. 
Obec Kbel bude užívat následující inventarizační identifikátory:
Ø u majetku a u pozemků , evidovaných v programu Evidence majetku GORDIC a u majetku vedeného v podrozvahových knihách je inventarizačním identifikátorem inventární číslo přidělené jednotlivému majetku,
Ø u pohledávek, závazků či jiných dokladů je inventarizačním identifikátorem číslo účetního dokladu, pod kterým je o těchto skutečnostech účtováno v účetnictví účetní jednotky.
U hmotného majetku, u kterého nelze označení fyzicky připojit k tomuto majetku, může být označení připojeno k účetnímu záznamu, který tento majetek popisuje nebo jiným způsobem dokládá jeho existenci.
 
Čl. 8
Inventarizace ve zvláštních případech
 
Inventarizace ve zvláštních případech se použije u inventarizačních položek, které podléhají režimu utajovaných informací. V účetní jednotce Obec Kbel se nevyskytují takovéto inventarizační položky.
Čl. 9
Inventarizační činnosti u vybraného majetku
 
Předmětem inventury kulturních památek a archeologických nálezů jsou jednotlivé věci nebo soubory tohoto majetku, které jsou předmětem účetnictví účetní jednotky. Při inventuře vybraného majetku se postupuje v souladu s ustanovením § 12 inventarizační vyhlášky a zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzijní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva kultury č.275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzijní povahy a o změně některých dalších zákonů.
Obec Kbel bude užívat jako inventarizační identifikátory u vybraného majetku inventární číslo dle evidence v programu Evidence majetku GORDIC.
Obec Kbel neprovádí víceleté zjišťování skutečného stavu kulturních památek a archeologických nálezů podle jiného právního předpisu. Z tohoto důvodu není v účetní jednotce vyhotovován inventurní závěr a nejsou použita ustanovení § 14 § 15 inventarizační vyhlášky.
 
Čl. 10
Vypořádání inventarizačních rozdílů
 
Inventarizečnímy rozdíly jsou dle § 30 zákona o účetnictví rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným tímto zákonem, kdy
Ø skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin, nebo
Ø skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.
Inventarizační rozdíly se zachytí v inventurních soupisech a v inventarizační zprávě, která je předkládána zastupitelstvu obce.
Ke zjištěným inventarizačním rozdílům se vyjádří odpovědní pracovníci. Do návrhu na konečné vypořádání inventarizačních rozdílů je třeba u zjištěných mank uvést, zda se jedná o manka zaviněná či nezaviněná a dále postupovat podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. O vypořádání inventarizačních rozdílů rozhodne starosta obce tak, aby bylo možné tyto rozdíly vyúčtovat do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
 
ODDÍL III
Závěrečná ustanovení
 
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
 
1.      Tato směrnice je součástí vnitřního kontrolního systému obce.
2.      Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci obce.
3.      Doplňování a případné změny uvedených ustanovení této směrnice provádí starosta obce po projednání a schválení zastupitelstvem obce.
Čl. 12
Platnost a účinnost, zrušovací ustanovení
 
Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení starostou obce a podpisem starosty s účinností od 28.12.2011.
 
Čl. 13
Přílohy
 
Příloha č. 1: Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci u některých vybraných účetních jednotek.
 
 
Ve Kbele dne: 22.12.2011
 
                                                                                            …………………………………………..
                                                                                                               Karel Vedral
                                                                                                                starosta obce

Vyvěšeno: 29. 2. 2012

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět