Obsah

Zpět

Směrnice k zajištění finančního hospodaření

Obec KBEL
 IČO:      00665118
 
Vnitřní předpis č. 2/2011
 
 
S M Ě R N I C E
 
K zajištění finančního hospodaření Obce Kbel a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které jsou ÚSC a zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších změn a doplňků. K zajištění plnění zákona 320/2001 Sb., o finanční  kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších změn a doplňků.
 
 
1.   Obecná ustanovení
 
Obec Kbel
1)    Účtuje v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, o výdajích, příjmech a o výsledku hospodaření (předmět účetnictví).
2)    O skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, účtuje do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, může účtovat i v účetním období, v němž zjistila uvedené skutečnosti.
3)    Účetním obdobím je kalendářní rok.
4)    Při vedení účetnictví je povinna dodržovat směrnou účtovou osnovu a účetní metody, uspořádání a označení položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek, rozsah údajů ke zveřejňování z účetní závěrky. Účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek..
5)    Účetnictví je vedeno na počítači v programu GORDIC a veškerá účetní data jsou průběžně archivována. Projekčně programovací dokumentace pro vedení účetnictví je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví.
6)    Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, se dokládají účetními doklady. Účetní zápisy se zapisují v účetních knihách.
7)    V průběhu účetního období nesmí být měněny způsoby oceňování, účetní metody, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek.
8)    Účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy budou označeny svým názvem a uspořádány tak, aby bylo zřejmé, že jsou kompletní a kterého účetního období se týkají.
9)   Opravy v účetních dokladech, účetních knihách a v ostatních účetních písemnostech nesmí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví. Lze je provádět jen způsobem uvedeným v zákoně, tj. musí se provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení, a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě.
10)Hospodářská činnost obce se bude účtovat na účtech účtové třídy 5 a 6 s použitím závazné analytiky pro hospodářskou činnost.
  
2. Zpracování účetních dat
 
1)   Účetní data jsou zpracovávána na počítači. Je používán účetní program GORDIC, který odpovídá požadavkům, uvedeným v zákoně o účetnictví. Veškerá účetní data jsou průběžně archivována.
 
2)    Měsíčně je vytištěn:   výkaz Fin 2 – 12 M
                                                        
Zpracované měsíční a čtvrtletní údaje  budou předávány způsobem a v termínech stanovených MF ČR a Středočeským krajem.  
Čtvrtletně je dále vytištěna:
            rozvaha
            výkaz zisku a ztráty – výsledovka
            příloha
            či jiné výkazy stanové MF ČR či Středočeským krajem.
                                              
3)   Po předchozí kontrole a schválení účetních dokladů odpovědnými zaměstnanci, po  kontrole správnosti rozpočtové klasifikace a potvrzení finančního krytí zajišťuje jejich zpracování účetní.
 
    Seznam číselných znaků a jiných symbolů a zkratek používaných pro vedení účetnictví používá se číslování dané programem GORDIC
                       
         druh dokladu                                                           číselná řada
         bankovní doklady KB                                               od č. 200001
         pokladna  souhrny                                                   od č. 440001
         předpis došlé faktury                                               od č. 710001
         předpis vydané faktury                                            od č. 720001
         kniha došlých faktur                                               od č. 290001
         opravné doklady                                                      od č. 920001
         předpis dalších plateb                                              od č. 610001
        
 
3. Účtový rozvrh
 
1.    Účtový rozvrh je zpracován ve smyslu směrné účtové osnovy a postupů účtování pro územní samosprávný celek (ÚSC). Obsahuje syntetické, analytické a podrozvahové účty používané v účetní jednotce. Je vytvořen s ohledem na potřeby řízení a kontroly účetní jednotky (ÚSC) a na členění podle položek účetní závěrky.
2.    Účtový rozvrh je každoročně sestavován a průběžně doplňován o potřebné účty a při skončení účetního roku je kompletně vytištěn jako příloha účetního výkazu za 13. měsíc.
 
4. Účetní zápisy
 
1.    Účetní zápisy jsou účetní záznamy, jejichž obsah je určen příslušným ustanovením zákona o účetnictví.
2.    Účetní zápisy se provádí srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost.
3.    Účetní zápisy musí být uspořádány způsobem, který umožní ověřit zaúčtování všech účetních případů v účetním období, a tak, aby zabránily neoprávněným změnám a úpravám těchto zápisů.
4.    K účetnímu zápisu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné za jeho provedení, není-li shodný s podpisovým záznamem osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu.
5.    Okamžik uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, vzniku závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či školy, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zvláštních právních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující (např. bankovní výpisy).
6.    Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění okamžiku účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou na analytických účtech a v inventurních soupisech.
 
5. Účetní doklady
 
1)    Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:
a)    označení účetního dokladu
b)    obsah účetního případu a jeho účastníky
c)    peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
d)    okamžik vyhotovení účetního dokladu
e)    okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodné s okamžikem vyhotovení účetního dokladu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d)
f)     podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Skutečnosti podle písmen a) až f), které se týkají jednoho účetního dokladu, mohou být obsaženy na více účetních záznamech. Skutečnosti podle písmen b) a c) se mohou týkat více účetních případů. Podpisový záznam podle písmene f) může být společný pro více účetních dokladů.
 
2)    Účetní doklady musí být vyhotoveny bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu.
 
3)    Mezi účetní doklady patří zejména:
a)    vnější: faktura (dodávky investiční a neinvestiční povahy), dobropis, pokladní paragon na platby v hotovosti
b)    vnitřní: platební poukaz, rozpis mezd, protokol o zařazení investic do majetku, protokol o vyřazení majetku, cestovní příkaz, správní rozhodnutí (kopie s originálním uvedením právní moci potvrzené příslušným odborem), převodky apod.
Originály smluv (kupní, směnné, bezplatné převody atd.) jsou uloženy u příslušného správce majetku. K protokolu o zařazení (vyřazení) majetku se přikládá jejich kopie.
 
4)    Oprávnění k disponování s finančními prostředky a podpisové vzory: přílohou č. 1 této směrnice jsou podpisové vzory pověřených zaměstnanců, kteří jsou pověřeni disponovat finančními prostředky obce. Příkazy k úhradě jsou podepsány dle podpisového vzoru vedeného u Komerční banky, a.s.
 
6. Oběh účetních dokladů
 
1)    Přijatou fakturu zapíše účetní do knihy došlých faktur, starosta potvrdí formální správnost a předá ji účetní. Ta provede věcnou kontrolu správnosti faktury, potvrdí ji svým podpisem a založí. Účetní zkontroluje návaznost na rozpočet a zaúčtuje předpis. Úhradu faktury zajistí starosta nebo účetní pomocí platebního příkazu u KB.
2)    Faktury vystavené - vzniku účetního případu oznamují zaměstnanci starostovi, který vydá účetnímu pokyn k vystavení faktury. Účetní zodpovídá za veškeré náležitosti vystavené faktury, za zaúčtování předpisu a evidenci pohledávek.
3)    Příkazy k úhradě vystavuje na pokyn starosty účetní na příslušných formulářích u KB dle splatnosti a potřeby organizace.
4)    Bankovní výpisy jsou z běžného účtu vedeného u KB zasílány 1 x týdně. 
 
7. Pokladna
 
1)    Pokladna je zpracovávána v programu GORDIC.
2)    Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s hotovostí, musí mít uzavřené dohody o převzetí hmotné odpovědnosti.
3)    Limit pokladní hotovosti není stanoven.
4)    Výdaje z  pokladny se uskutečňují pouze na podkladě stvrzenek, paragonů, faktur a jiných prokazatelných dokladů, které podepisuje starosta. Ke každému výdaji jsou vyhotoveny výdajové pokladní doklady (je dovoleno více druhově stejných výdajů nebo příjmů v jednom dni slučovat). Věcnou a formální správnost přílohy kontroluje pokladní. Výdajový pokladní doklad je opatřen pořadovým číslem a podepsán pokladní a starostou nebo místostarostou. Výdajový doklad je vyhotoven v originále a je k němu připevněna příloha (stvrzenka, paragon, dodací list, faktura).
5)    Příjmový doklad vystavuje pokladní a v musí být z textu patrno, o jaký příjem se jedná. Pokladní doklad je vyhotoven v originále a je číselně označen.. Originál obdrží plátce hotovosti, a má-li doklad přílohu, je pevně připojena k dokladu.
6)    Pokladní kniha je vedena na počítači, pokladní doklady jsou do ní zapisovány . Pokladní doklady jsou součástí měsíčních účetních dokladů a spolu s nimi jsou založeny a po skončení účetního roku archivovány.
7)    Inkasované příjmy se mohou použít k úhradě výdajů.
8)    Kontrola pokladny se provádí průběžně (min. 2 x ročně). Kontrolu provádějí členové finančního výboru nebo inventarizační komise, kterou stanoví starosta obce.
9)    K výběru peněz z účtu se používají výběrní bankovní lístky nebo šeky, které vystavuje starosta a spolu s místostarostou potvrdí podpisovými vzory.
 
 
8. Výdaje při pracovních cestách
 
1)    Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a navazujících právních předpisů.
2)    Konání pracovní cesty a použití vlastního osobního vozidla schvaluje předem starosta nebo místostarosta.
3)    Vlastním osobním vozidlem se rozumí silniční motorové vozidlo, které není určeno k hromadné dopravě osob, jehož držitelem podle technického průkazu je pracovník nebo jeho rodinný příslušník.
4)    Stravné je vypláceno v nejnižší výši stanovené zákoníkem práce.
5)    Před nástupem pracovní cesty vyplatí pokladní zaměstnanci zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se zaměstnanec se zaměstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta. Výplatu zálohy zaznamená pokladní na výdajový pokladní doklad. Cestovní příkaz, řádně vyplněný, opatřený podpisy a doloženými doklady, předává pracovník do 10 pracovních dnů po skončení pracovní cesty účetnímu k likvidaci a proplacení z pokladny, v tomto termínu musí vrátit i nevyúčtovanou část zálohy zpět do pokladny. Koncem účetního období (příslušného roku) je zaměstnanec povinen předložit vyúčtování nejpozději 3 pracovní dny před posledním pracovním dnem, aby mohly být uskutečněné výdaje zahrnuty do nákladů roku, v němž byla pracovní cesta vykonána.
6)   Starosta a místostarosta mají nárok na cestovní náhrady stejně jako zaměstnanci obce.
 
9. Mzdy
 
            Mzdy zpracovává obci externí firma.
1)    Podkladem pro účtování o mzdách včetně příslušenství jsou sestavy:
         rekapitulace vyplacených mezd celkem,
        přehled o výši odvodu sociálního pojištění včetně přehledu o vyplacených dávkách     nemocenského pojištění
         přehled o výši odvodu zdravotního pojištění podle jednotlivých pojišťoven
         rekapitulace všech druhů srážek
         hromadné příkazy k úhradě (např. k převodu mezd pracovníkům)
 
2)    Výplata se provádí v hotovosti nebo na běžný účet pracovníka.
3)    O mzdách se účtuje dle Českých účetních standardůpro  pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 
10. Evidence majetku
 
1. Dlouhodobý majetek
 
a)    dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
 
Dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60.000,- Kč. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.
 
Dlouhodobý nehmotný majetek se účtuje na těchto účtech
         software (účet 013)
         ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019)
         nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)
         poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)
 
 
b)   drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) účet 018
 
Jedná se o složky majetku (výše uvedené) jejichž ocenění je od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč včetně v jednotlivém případu a doba použitelnosti delší než jeden rok.
 
c)    dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
 
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí zejména
-  budovy, stavby, haly, umělecká díla a předměty, pozemky, nemovité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty bez ohledu na výši ocenění 
-  samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,- Kč, včetně technického zhodnocení tohoto majetku, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,- Kč a předměty z drahých kovů (stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, inventář).
 
Dlouhodobý hmotný majetek se účtuje na těchto účtech:
         021 – budovy, haly, stavby
         022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí
         031 – pozemky
         032 – umělecká díla a předměty
         042 – nedokončený dlouhodobého hmotného majetku
 
d)   drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) účet 028
Jsou jím movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3.000,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč.
 
e)    dlouhodobý finanční majetek
-          cenné papíry a podíly,  které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok
-          půjčky poskytnuté účetní jednotkou s dobou splatnosti delší než jeden rok
-          ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, vkladové listy a termínované vklady se splatností delší než jeden rok
-          soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 zákona o daních z příjmu
 
 
2. Podrozvahová evidence
 
Hmotný majetek v hodnotě od 500,- Kč do 3.000,- Kč nebo nehmotný majetek v hodnotě od 1000,- Kč do 7.000,- Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je veden na podrozvahových účtech.
 
Příjem do evidence majetku
 
Zařazování majetku do evidence je provedeno na základě:
1)    kolaudačního zápisu (budovy, stavby a haly)
2)    ocenění podle právních předpisů, fotodokumentaci při pořizovací ceně nad 10 000,- Kč (umělecká díla a předměty)
3)    potvrzená a proplacená faktura (stroje, přístroje, zařízení, inventář)
4)    doklady kartografické, výpisy z evidence nemovitostí, kupní smlouvy (pozemky)
5)    kupní smlouvy , darovací smlouvy
6)    paragonu
 
Tyto doklady zůstávají přiloženy (smlouvy v kopii) u účetních dokladů. Majetku jsou přidělena inventární čísla a data zavedena do evidence v programuGORDIC. Zaúčtování dokladu se provádí v souladu s platnou směrnou účtovou osnovou a účetními metodami pro ÚSC.
 
Oceňování majetku – provádí organizace dle platných zákonů.
 
Vyřazování z evidence
 
Návrhy na vyřazení nepotřebného majetku předkládá předseda inventarizační komise starostovi obce. Je-li rozhodnuto o vyřazení, učiní se o tom záznam do evidence DDHM (návrh na vyřazení a rok). Z evidence DDHM je předmět vyřazen na základě dokladu o jeho fyzické likvidaci – odevzdání do sběrných surovin, organizovaný sběr velkoobjemového odpadu, separovaný sběr apod.
O způsobu naložení s majetkem vyhotoví likvidační komise protokol, ve kterém určí způsob znehodnocení majetku a připojí likvidační doklady (např. potvrzení osoby zabývající se výkupem druhotných surovin, doklad o neopravitelnosti, doklad ze skládky ap.). Následně účetní provede odúčtování DHM z účetní evidence. Vyřazení majetku se provádí také na základě kopie smlouvy o převodu majetku (kupní, darovací) dokládající prodej nebo převod DHM .
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se neodepisuje.
  
11. Zásoby
 
Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí dle Českých účetních standardů, způsobem B. Skladovou evidenci vede účetní. Zásoby jsou vedeny na skladových kartách.
Nákup materiálu pro přímou spotřebu se zúčtuje přímo do nákladů bez dalšího vedení v operativní evidenci.
  
12. Ceniny
 
O stavu a pohybu cenin se neúčtuje. Poštovní známky jsou na nakupovány pouze do okamžité spotřeby dle knihy odeslané pošty a totéž platí i pro kolky.
 
13. Inventarizace majetku a závazků
 
Obec KBEL provádí inventarizaci:
a) řádnou - k 31.12.
b) mimořádnou - např. z důvodu kontroly, změny hmotně odpovědného pracovníka ap.
 
Inventarizační komise
Inventarizaci majetku provádí kontrolní výbor obce nebo inventarizační komise jmenovaná starostou obce.
 
Zjištění skutečného stavu
Skutečný stav se zjišťuje ke dni 31.12.
a)    fyzická inventura  - fyzickou inventurou je zjišťován skutečný stav majetku hmotného, případně i nehmotného, peněz a cenin
b)    dokladová inventura - touto inventurou je zjišťován finanční majetek - běžné účty, dále pohledávky a závazky. Skutečný stav majetku a závazků je zjišťován pomocí účetních dokladů, smluv, korespondencí a dalších listin. Dokladovou inventurou je zjišťován stav majetku i v případech, kdy jej nelze ověřit fyzicky (např. majetek v opravě, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek apod.).
 
Inventarizační komise může vyhotovit o výsledku inventury protokol, dále pak inventurní soupisy, které musí byt podepsány všemi členy inventarizační komise. Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat skutečné stavy majetku a závazků zjištěné při inventarizaci tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit.
Protokol o inventarizaci a inventurní soupisy jsou předány starostovi obce nejpozději do 15 dnů od provedení inventarizace.
Součástí inventur jsou i zápisy o návrzích na vyřazení majetku, jejich schválení a vyřazení majetku, kde je výslovně uvedeno, jak bylo s majetkem naloženo.
O úbytcích a přírůstcích majetku od okamžiku provedení dokladových a fyzických inventur do 31. 12. jsou pořízeny zápisy, které jsou přiloženy k inventarizačnímu protokolu.
 
Inventarizační rozdíly
Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěných inventurou, se považují výlučně případy:
a) skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí  a cenin) než je evidovaný stav a rozdíl nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem zákonem stanoveným
b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem.
 
U všech mank a přebytků se musí zaměstnanci odpovědní za tento majetek vyjádřit k jejich vzniku. V návrzích na vypořádání inventarizačních rozdílů je třeba uvést, zda jsou zaviněné či nezaviněné.
 
Vyúčtování inventarizačních rozdílů se provede do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
 
Pokud nejsou zjištěny žádné závady či rozdíly, musí být tato skutečnost uvedena.
 
14. Úschova účetních záznamů
 
Řídí se § 31 – 32 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví. Účetní písemnosti jsou uloženy v kanceláři a archivu obce. Skartace se provádí podle zákona 499/2004 Sb. zákona o archivnictví a spisové službě.
 
15. Vnitřní kontrolní systém
dle zák. 320/2001 Sb., a vyhlášky č. 416/2004
 
Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky.
 
Finanční kontrolu územně samosprávných obcí upravují následující předpisy:
 zákon 416/2004 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
 zákon 552/1991 Sb. o státní kontrole, v platném znění
 vnitřní směrnice a obecně závazné vyhlášky obce
 
Závaznost směrnice
Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují pracovníci, kteří svou náplní práce mají vliv na správné hospodaření obce.
Cíle finanční kontroly
Hlavními cíly finanční kontroly jsou:
 dodržování právních předpisů a opatření přijatých obcí
 zajišťování ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností
 včasné a spolehlivé informování vedoucích pracovníků obce
 hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy
 
Předmět směrnice ve smyslu ustanovení § 9 zákona o finanční kontrole obce
1.    kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zejména vykonáváním jejich veřejnoprávní kontroly
2.    vykonává veřejnoprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytuje a to předběžnou, průběžnou a následnou
3.    vytváří systém finanční kontroly, kterým zajistí kontrolu jak svého, tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací
 
Provádění zákona o finanční kontrole
 
Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci
Tuto kontrolu provádí obec u všech subjektů, které o dotaci, příspěvek, návratnou finanční výpomoc požádají a to:
 předběžnou kontrolu – kontrolu podkladů předložených žadateli, posouzení, zda jsou v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, uzavřenými smlouvami a odsouhlasené ZO
Termín: průběžně                                                  kontroluje: kontrolní výbor
 
 průběžnou kontrolu – dodržování stanovených podmínek, vypořádání a vyúčtování schválených operací
Termín: průběžně                                                  kontroluje: kontrolní výbor
 
 následnou kontrolu – zda údaje odpovídají skutečnostem, zda přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, smlouvami, rozhodnutími apod.
Termín: po vyúčtování příspěvku, dotace apod.    kontroluje: kontrolní výbor
 
Finanční kontrola v obci
 
Finanční kontrolu v obci tvoří řídící kontrola a interní audit:
 v rámci obce
 příspěvkových organizací
 organizačních složek /u těch, které vedou peněžní deník podle zák. 250/2000 Sb./
 
Řídící kontrola je zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci v rámci pracovní náplně jako součást vnitřního řízení. Zahrnuje kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou.
 
Řídící kontrolu provádí:
 příkazce – starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta obce
 správce rozpočtu
 hlavní účetní
správce rozpočtu a hlavní účetní je sloučená funkce a vykonává ji účetní obce
 
Bez souhlasu žádného z nich nemůže být žádná hospodářská operace zahájená ani prováděna.
 
Interní audit prověřuje správnost a účinnost řídící kontroly a slouží k důsledné informaci vedoucích organizace.
 
Obsah a zaměření kontrolní činnosti
1.    kontrola hospodaření podle rozpočtu
2.    kontrola nakládání s majetkem
3.    kontrola rozpočtových opatření
 
Předběžná, průběžná a následná kontrola v obci
 předběžná kontrola – tj. kontrola plánovaných a připravovaných operací se zajišťuje odpovědnými zaměstnanci /§ 26 odst. 1 zákona/. Musí být provedena jednak před vznikem závazku nebo pohledávky a jednak před uskutečněním výdajů nebo příjmů
Termín: před započetím hosp. operace       kontroluje: příkazce – starosta
                                                                     správce rozpočtu, hlavní účetní
 
 průběžná kontrola – kontrola náležitosti účetních dokladů, právního ošetření účetních případů, správnosti zaúčtování za účelem podání pravdivého a věrného zobrazení hospodářských operací
Termín: průběžně                                          kontroluje: starosta, účetní
 
 následná kontrola – celkové zhodnocení opodstatněnosti, dodržení správného zaúčtování, dodržování zákonů a vnitřních směrnice
Termín: průběžně                                         kontroluje: předseda finančního výboru 
 
Vnitřní kontrolní systém je upraven následujícími směrnicemi a obecně závaznými vyhláškami:
 organizačním řádem
 směrnicemi obce (1/2010, 2/2010, 3/2010 a 4/2010)
-       účtový rozvrh, podrozvahova, časové rozlišení, oběh účetních dokladů,systém zpracování účetnictví , hospodaření s majetkem obec, inventarizací.
obecně závazné vyhlášky obce:
OZV o místních poplatcích, popl. ze psů, popl. systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Záznamy z řídících finančních kontrola
Záznamy z řídících finančních kontrol jsou součástí:
-          projednávaných investičních akcí ZO
-          odsouhlasení poskytovaných příspěvků
-          předkládaných zpráv o hospodaření a plnění rozpočtu ZO
-          inventarizační zápisy
-          další
 
Zpráva o výsledcích finančních kontrol
Zpráva o výsledku finančních kontrol musí být předložena v rozsahu a struktuře stanovené vyhláškou MF 64/2002 Sb. ze dne 11.2.2002 v písemné podobě Krajskému úřadu.
Termín: do termínu stanového krajským úřadem                    zodpovědný: starosta
 
Závěrečné ustanovení
1.   Tato směrnice podléhá aktualizaci podle daných potřeb a změn zákonných norem.
2.   Ustanoveními směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci obce.
3.   Návrh na aktualizaci a novelizaci směrnice podává účetní a schvaluje starosta obce.
4.  Touto směrnicí se ruší směrnice č. 1/2003 Oběh účetních dokladů, 2/2003 Harmonogram účetní závěrky, 3/2003 Systém zpracování účetnictví, 4/2003 Směrnice o způsobu účtování a evidenci DDN a DDHM. 5/2003 Pokladní služba
5.    Směrnice byla schválena starostou obce dne 27.12. 2011 s účinností od 28.12. 2011
 
 
 
                                                                                ……………………………………                                                                                                             Karel Vedral - starosta obce
Příloha č. 1)
 
Podpisový vzor
 
k vnitřní směrnici  2/2011
       
            Dle vnitřní směrnice jsou oprávněny jednotlivé doklady podepisovat tyto osoby:
 
Karel Vedral
Kbílek 97 , Kbel
starosta –příkazce operace  
 
Slavomír Michálek
Kbel 
místostarosta – v případě nepřítomnosti starosta bude příkazce operace
 
Dana Němčíková
Kořenice
účetní a správce rozpočtu    
 
 
 
Ve Kbele 27.12.2011                                                                                                              

Vyvěšeno: 29. 2. 2012

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět