Obsah

Zpět

Zápisy 2018

 

Zápis č. 48

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne  23. 1. 2018

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Simona Válová, Radka Hamplová, Petra Mokrá Dis., Jiří Dohanič, Ing. Karel Vedral, Karel Vedral, Bc. Miloslav Paďour

Nepřítomen: Jiří Kadlec

 

 

Program:

1.       Zahájení

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola závěrů z minulého zasedání 

4.      Schválení výše poplatků za likvidaci odpadů

5.      Poplatek za biologicky rozložitelný odpad

6.      Výše místních poplatků

7.      Veřejné osvětlení – cenová nabídka

8.      Stanovisko Policie ČR a Podnět ke změně

9.      Různé

10.     Podněty a připomínky

 

 

1. Zahájení

  Program jednání byl jednomyslně schválen.

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

              Zapisovatel: Bc. Miloslav Paďour

              Ověřovatelé zápisu: Radka Hamplová, Petra Mokrá Dis.,

 

3. Kontrola závěrů z minulého zasedání

             - řešení dopravního zrcadla – trvá

             - všechny ostatní body byly splněny

 

4. Schválení výše poplatku za likvidaci odpadů

             Usnesení č. 1/48/2018

             Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje roční poplatek za odvoz komunálních odpadů ve výši 650,-Kč/osoba,   450,-Kč/ dítě do 15 let,   650,-Kč/chalupa       

             pro: 8                            zdrželo se: 0                          proti: 0        

        

5.  Poplatek za biologicky rozložitelný odpad 

             Usnesení č. 2/48/2018

             Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje roční poplatek za odvoz 1 nádoby na biologicky rozložitelný odpad ve výši 600,-Kč

             pro: 8                           zdrželo se: 0                           proti: 0 

 

6. Výše místních poplatků

            Usnesení č. 3/48/2018

            Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje roční poplatek za 1. psa 50,-Kč, za dalšího psa 75,-Kč, nájemné za užívání obecních pozemků 5,-Kč/m², pronájem kulturní místnosti 2.000,-Kč, vyhlášení komerční akce na území obce Kbel 50,-Kč 

            pro: 8                          zdrželo se: 0                          proti: 0   

  

7.  Veřejné osvětlení – cenová nabídka

               Stávající opravář veřejného osvětlení vyrozuměl písemně starostku obce, že nadále nebude zajišťovat servis a opravy veřejného osvětlení v obcích Kbel a Kbílek. Z tohoto důvodu byli vyzváni zájemci o zajištění servisu a oprav veřejného osvětlení, kdy zastupitelstvem obce Kbel byl schválen p. L. K., Suchdol, který bude nadále zajišťovat servis a opravy veřejného osvětlení. 

 

             Usnesení č. 4/48/2018

             Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje cenovou nabídku L. K. na zajištění

             servisu a oprav veřejného osvětlení v obcích Kbel a Kbílek.

             Pro: 8                         zdrželo se: 0                          proti: 0

 

8.  Stanovisko Policie ČR a Podnět ke změně

              - Starostka obce seznámila zastupitelstvo s kladným vyjádřením DI Policie ČR k instalaci dopravního zařízení - odrazového zrcadla na silnici č. II/125 v k. ú. Kbílek, kdy DI PČR nemá námitek. Věc byla dále předána ke schválení na odbor dopravy MěÚ Kolín.

 

             - Starostka obce seznámila zastupitelstvo s Podnětem ke změně místní úpravy dopravního značení ze strany DI Policie ČR, kdy se jedná o odstranění stávajícího přechodu pro chodce na silnici č. II/125 k. ú. Kbílek.

 

               Zastupitelstvo obce Kbel jednomyslně odmítlo možnost odstranění stávajícího přechodu v obci Kbílek a ve věci bude vedeno další jednání.

 

9. Různé

             - Starostka seznámila zastupitelstvo s jednáním s p. Michálkem, kdy rybářský kroužek Kbel zajistí v rámci brigády pokácení určených stromů v okolí OÚ. 

             - Vykácení stromů v době vegetačního klidu v  místě budoucí čističky. Starostka dojedná s p.Michálkem, vedoucím rybářské skupiny

             - Radary od Kolína a od Kořenic: vzhledem k častým poruchám a špatnému servisu od stávajícího dodavatele, bude hledán nový dodavatel servisu a oprav – zajistí starostka Bc. H. Bendová

             - Kbelská šiška, letošní ročník se uskuteční dne 24. 2. 2018 od 14:00 hodin – zajistí Ing. K.Vedral, K. Vedral, J. Dohanič

 

             Usnesení č. 5/48/2018

             Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje příspěvek ve výši 1.500,-Kč na zajištění turnaje ve stolním tenisu Kbelská šiška 2018.

              pro:  8                        zdrželo se: 0                          proti: 0                     

10.  Podněty a připomínky

             ---

 Závěr:

1. Vyvěšení výše poplatků na rok 2018

Zajistí: Bc. H. Bendová

2. Vykácení stromů na místě budoucí ČOV

Zajistí: Bc. H. Bendová

3. Vyhledání nového dodavatele servisu a oprav radaru

Zajistí: Bc. H. Bendová

4. Turnaj Kbelská šiška

Zajistí: J. Dohanič

 

Zapsal:                     Bc. Miloslav Paďour       

Ověřovatelé zápisu:    Radka Hamplová, Petra Mokrá Dis.,

Starostka obce Kbel:  Bc. Hana Bendová     

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

 


 

Zápis č. 49

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 27. 2. 2018

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Radka Hamplová, Jiří Dohanič, Karel Vedral, Ing. Karel Vedral

Omluveni: Petra Mokrá, Simona Válová, Dis., Jiří Kadlec, Bc. Miloslav Paďour

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 4. Stanovení místní úpravy provozu - souhlas
 5. Stanovisko k podnětu místní úpravy provozu – odpověď MÚ Kolín
 6. Žádost o zařazení pozemku do ÚP obce
 7. Vyúčtování turnaje Kbelská šiška
 8. Inventarizační zpráva za rok 2017
 9. Rozpočtové opatření č.1
 10. Územní řízení VaK
 11. Veřejně prospěšné práce
 12. Smlouva o spolupráci v oblasti požární ochrany
 13. Nabídka letního kina
 14. Různé
 15. Podněty a připomínky

Na návrh starostky obce Bc. H. Bendové, byl program jednání doplněn o body 8. – 13.

           

 1. Zahájení

Program jednání byl schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel: Ing. Karel Vedral

Ověřovatelé zápisu: Radka Hamplová, Jiří Dohanič

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 • vykácení stromů na místě budoucí ČOV bude provedeno do konce doby vegetačního klidu
 • rychlostní radar na Kbílku ze směru od Kořenic byl opraven původní dodavatelskou firmou
 1. Stanovení místní úpravy provozu - souhlas
  Odbor dopravy MěÚ Kolín vydal souhlas k instalaci odrazového zrcadla na Kbílku na silnici č. II/125. O instalaci zrcadla bude požádána SÚS Kolín. Náklady na instalaci budou hrazeny z rozpočtu Obce Kbel.

 

 1. Stanovisko k podnětu místní úpravy provozu – odpověď MÚ Kolín

Odbor dopravy MěÚ Kolín vydal nesouhlasné stanovisko k návrhu Policie na zrušení přechodu pro chodce v obci Kbílek na silnici č. II/125. Pro vybudování, značení přechodu a souvisejících staveb byl zpracován a schválen projekt. Přechod pro chodce bude zachován.

 

 1. Žádost o zařazení pozemku do ÚP obce

Obecní úřad Kbel obdržel žádost ke změně využívání pozemku č.40/1 v katastru obce Kbel a zařazení změny do územního plánu. Žadatel plánuje na tomto pozemku výstavbu rodinného domu. Žádost bude projednána na plánovaném veřejném projednání Územního plánu. Termín projednání bude stanoven.

 

 1. Vyúčtování turnaje Kbelská šiška

Schválený příspěvek 1500Kč na pořádání turnaje ve stolním tenise byl dodržen. Turnaj proběhl dne 24.2.2018.

 

 1. Inventarizační zpráva za rok 2017

Starostka předložila inventarizační zprávu majetku obce Kbel za rok 2017.

Usnesení č. 1/49/2018

Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje inventarizační zprávu majetku obce Kbel za rok 2017

Pro:   5                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Rozpočtové opatření č.1

Účetní obce p. Pěkná vypracovala rozpočtové opatření č. 1/2018

Usnesení č. 2/49/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1. 

Pro:   5                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Územní řízení VaK

Na žádost firmy FIALA PROJEKTY s.r.o., která zastupuje obec Kbel, bylo zahájeno Odborem výstavby MěÚ Kolín územní řízení pro tlakovou kanalizaci a ČOV 300 EO, vodovod, vodojem a úpravnu vody. Oznámení o zahájení územního řízení bylo vyvěšeno ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce.

 

 1. Veřejně prospěšné práce

Pro rok 2018 bude požádáno na Úřad práce v Kolíně o příspěvek na vytvoření jednoho pracovního místa pro úklid veřejných prostranství v obci. Pracovník bude zaměstnán od 1.4.2018 do 31.10.2018

 

 1. Smlouva o spolupráci v oblasti požární ochrany

Smlouva o spolupráci v oblasti požární ochrany bude uzavřena s obcí Kořenice, která disponuje jednotkou dobrovolných hasičů. Obec Kbel bude hradit za tuto službu 10 000 Kč/rok. Smlouva zahrnuje především dohašování požárů a následný dohled. Zajištění požární ochrany je předepsáno zákonem.

Usnesení č. 3/49/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci s obcí Kořenice v oblasti požární ochrany. 

  Pro:   5                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 

 1. Nabídka letního kina

Starostka předložila zastupitelům nabídku firmy, která provozuje mobilní letní kino. Cena jednoho promítání by byla cca 12 000 Kč. Nabídky prozatím nebude využito.

 

 1. Různé
 • pro údržbu veřejných prostranství obce bude pořízena nová sekačka se sběrným košem
 • z důvodu dalšího poklesu hladiny spodní vody v obci Kbílek je několik domácností momentálně bez vody ve studních (úbytek je cca 35cm za 3 měsíce)
 1. Podněty a připomínky

---

 

Shrnutí úkolů:

 

 1. Instalace zrcadla firmou SÚS Kolín

Zajistí: Bc. H. Bendová

 1. Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovního místa na VPP

Zajistí: Bc. H. Bendová

 1. Uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti požární ochrany s obcí Kořenice

Zajistí: Bc. H. Bendová

 

 

 

 

 

Zapsal:                        Ing. Karel Vedral       

 

Ověřovatelé zápisu:   Radka Hamplová

           Jiří Dohanič               

 

Starostka obce Kbel:  Bc. Hana Bendová    

Vyvěšeno:

Sejmuto:


 

Zápis č. 50

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 27. 3. 2018

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Petra Mokrá, Dis., Simona Válová, Jiří Kadlec, Bc. Miloslav Paďour, Jiří Dohanič, Karel Vedral, Ing. Karel Vedral

Omluveni: Radka Hamplová

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 4. AVE – nabídka třídění plastů
 5. Projekt vodovod a kanalizace – výběr příspěvků od občanů
 6. Směrnice Spisová služba
 7. Zrcadlo Kbílek
 8. Různé
 9. Podněty a připomínky

           

 1. Zahájení

Program jednání byl schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel: Ing. Karel Vedral

Ověřovatelé zápisu: Petra Mokrá, Dis., Jiří Dohanič

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 • Dopravní zrcadlo na Kbílku bylo nainstalováno
 • Žádost o příspěvek na pracovníka na VPP byla podána
 • Smlouva o spolupráci v oblasti požární ochrany s obcí Kořenice byla uzavřena
 1. AVE – nabídka třídění plastů

Firma AVE, která zajišťuje v naší obci svoz odpadu nabídla možnost plošného svozu tříděných odpadů plastů. Došlo by tak ke zvýšení nákladů o 16 710 Kč/rok. V současné době jsou náklady na svoz kontejnerů s plastem 33 330 Kč/rok. Nabídka nebude pro tento rok využita.

 

 1. Projekt vodovod a kanalizace – výběr příspěvků od občanů

Projednání se odkládá. Probíhá příprava smluv pro občany firmou FIALA PROJEKTY s.r.o., která zajišťuje pro obec Kbel služby ohledně výstavby vodovodu a kanalizace.

 

 1. Směrnice Spisová služba

Obecní úřad Kbel zavádí elektronickou spisovou službu. Jedná se o evidenci příjmutých a vydaných dokumentů v elektronické podobě. Pro tento účel je vydána Směrnice o spisové službě obsahující spisový a skartační plán.

 

Usnesení č. 1/50/2018

Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje Směrnici o Spisové službě

Pro:   8                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Zrcadlo Kbílek

Dopravní zrcadlo usnadňující výjezd z obecní komunikace (ulice směr Pašinka) na silnici č. II/125 bylo nainstalováno. Současně bylo vyměněno dopravní značení na výjezdu z ulice. Zastupitelé upozornili, že se nejedná o nové, ale již použité zrcadlo. Náklady na instalaci byly 9.680,-Kč.

 

 1. Různé
 • Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí ukončil posuzování vlivů na životní prostředí záměru výstavby logistického centra firmou Litra s.r.o. v Ratboři. Firma nedodala potřebné dokumenty do 1.11.2017.
 • V obci Kbílek u výtoku z dešťové kanalizace byly v březnu odebrány vzorky z ledu a proveden rozbor zdravotním ústavem. Zkouška prokázala, že voda obsahuje velmi znečištěné odpadní vody. Bude zajištěn proplach kanálu.
 • Pravidelné očkování psů: 
  • Kbílek 4.4.2018 v 17,30 hod. u čekárny.
  • Kbel 5.4.2018 v 17,30 hod. u hasičárny
  • Cena: vzteklina 100 Kč, kombinovaná vakcína 200 Kč.
 • Ve dnech 20.-22.4.2018 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad.
 • Dne 21.4.2018 bude proveden sběr nebezpečného odpadu. Časy odvozu budou oznámeny.
 • Objednání antuky na jarní údržbu kurtu
 1. Podněty a připomínky

---

 

Shrnutí úkolů:

 

 1. Zajištění proplachu dešťové kanalizace na Kbílku

Zajistí: Bc. H. Bendová

 1. Objednání a dovoz antuky

Zajistí: K. Vedral

 

Zapsal: Ing. Karel Vedral         

Ověřovatelé zápisu:   Petra Mokrá, Dis.,Jiří Dohanič              

Starostka obce Kbel:  Bc. Hana Bendová    

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:


 

 

Vyvěšeno: 4. 4. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět