Obsah

Zpět

Zápisy 2018

 

Zápis č. 48

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne  23. 1. 2018

 

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Simona Válová, Radka Hamplová, Petra Mokrá Dis., Jiří Dohanič, Ing. Karel Vedral, Karel Vedral, Bc. Miloslav Paďour

Nepřítomen: Jiří Kadlec

 

 

 

Program:

1.       Zahájení

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola závěrů z minulého zasedání 

4.      Schválení výše poplatků za likvidaci odpadů

5.      Poplatek za biologicky rozložitelný odpad

6.      Výše místních poplatků

7.      Veřejné osvětlení – cenová nabídka

8.      Stanovisko Policie ČR a Podnět ke změně

9.      Různé

10.     Podněty a připomínky

 

 

1. Zahájení

  Program jednání byl jednomyslně schválen.

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

              Zapisovatel: Bc. Miloslav Paďour

              Ověřovatelé zápisu: Radka Hamplová, Petra Mokrá Dis.,

 

3. Kontrola závěrů z minulého zasedání

             - řešení dopravního zrcadla – trvá

             - všechny ostatní body byly splněny

 

4. Schválení výše poplatku za likvidaci odpadů

             Usnesení č. 1/48/2018

             Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje roční poplatek za odvoz komunálních odpadů ve výši 650,-Kč/osoba,   450,-Kč/ dítě do 15 let,   650,-Kč/chalupa       

             pro: 8                            zdrželo se: 0                          proti: 0        

        

5.  Poplatek za biologicky rozložitelný odpad 

             Usnesení č. 2/48/2018

             Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje roční poplatek za odvoz 1 nádoby na biologicky rozložitelný odpad ve výši 600,-Kč

             pro: 8                           zdrželo se: 0                           proti: 0 

 

6. Výše místních poplatků

            Usnesení č. 3/48/2018

            Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje roční poplatek za 1. psa 50,-Kč, za dalšího psa 75,-Kč, nájemné za užívání obecních pozemků 5,-Kč/m², pronájem kulturní místnosti 2.000,-Kč, vyhlášení komerční akce na území obce Kbel 50,-Kč 

            pro: 8                          zdrželo se: 0                          proti: 0   

  

7.  Veřejné osvětlení – cenová nabídka

               Stávající opravář veřejného osvětlení vyrozuměl písemně starostku obce, že nadále nebude zajišťovat servis a opravy veřejného osvětlení v obcích Kbel a Kbílek. Z tohoto důvodu byli vyzváni zájemci o zajištění servisu a oprav veřejného osvětlení, kdy zastupitelstvem obce Kbel byl schválen p. L. K., Suchdol, který bude nadále zajišťovat servis a opravy veřejného osvětlení. 

 

             Usnesení č. 4/48/2018

             Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje cenovou nabídku L. K. na zajištění

             servisu a oprav veřejného osvětlení v obcích Kbel a Kbílek.

             Pro: 8                         zdrželo se: 0                          proti: 0

 

8.  Stanovisko Policie ČR a Podnět ke změně

              - Starostka obce seznámila zastupitelstvo s kladným vyjádřením DI Policie ČR k instalaci dopravního zařízení - odrazového zrcadla na silnici č. II/125 v k. ú. Kbílek, kdy DI PČR nemá námitek. Věc byla dále předána ke schválení na odbor dopravy MěÚ Kolín.

 

             - Starostka obce seznámila zastupitelstvo s Podnětem ke změně místní úpravy dopravního značení ze strany DI Policie ČR, kdy se jedná o odstranění stávajícího přechodu pro chodce na silnici č. II/125 k. ú. Kbílek.

 

               Zastupitelstvo obce Kbel jednomyslně odmítlo možnost odstranění stávajícího přechodu v obci Kbílek a ve věci bude vedeno další jednání.

 

9. Různé

             - Starostka seznámila zastupitelstvo s jednáním s p. Michálkem, kdy rybářský kroužek Kbel zajistí v rámci brigády pokácení určených stromů v okolí OÚ. 

             - Vykácení stromů v době vegetačního klidu v  místě budoucí čističky. Starostka dojedná s p.Michálkem, vedoucím rybářské skupiny

             - Radary od Kolína a od Kořenic: vzhledem k častým poruchám a špatnému servisu od stávajícího dodavatele, bude hledán nový dodavatel servisu a oprav – zajistí starostka Bc. H. Bendová

             - Kbelská šiška, letošní ročník se uskuteční dne 24. 2. 2018 od 14:00 hodin – zajistí Ing. K.Vedral, K. Vedral, J. Dohanič

 

             Usnesení č. 5/48/2018

             Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje příspěvek ve výši 1.500,-Kč na zajištění turnaje ve stolním tenisu Kbelská šiška 2018.

              pro:  8                        zdrželo se: 0                          proti: 0                     

10.  Podněty a připomínky

             ---

  

Zapsal:                     Bc. Miloslav Paďour       

Ověřovatelé zápisu:    Radka Hamplová, Petra Mokrá Dis.,

Starostka obce Kbel:  Bc. Hana Bendová     

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

 


 

Vyvěšeno: 30. 1. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět