Obsah

Zpět

Zápisy 2017

 Zápis č. 35

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 24. 1. 2017

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Simona Válová, Radka Hamplová, Jiří Dohanič, Petra Mokrá Dis.,

                Bc. Miloslav Paďour,

 

Omluveni: Jiří Kadlec, Ing. Karel Vedral, Karel Vedral

 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 4. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu
 5. Stanovení výše poplatků za rok 2017
 6. Schválení smlouvy na hydrogeologický průzkum
 7. Žádost o pronájem pozemku - prodloužení
 8. Sdělení odboru výstavby k prodeji pozemku
 9. Obchod
 10. Turnaj Kbelská šiška
 11. Maškarní karneval pro děti i dospělé
 12. Žádost o povolení vedení el. přípojky
 13. Podněty a připomínky

 

 1. Zahájení

            Program jednání byl rozšířen o body 7. – 13. a byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            Zapisovatel: Simona Válová

            Ověřovatelé zápisu: Petra Mokrá Dis., Bc. Miloslav Paďour

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání

Úkoly splněny.

 

 1. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu

Ing. J. H. doplnil Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci požadovaným situačním výkresem k novostavbě rodinného domu P. G. dle požadavků obecního zastuptelstva. Zastupitelstvo vydalo souhlasné rozhodnuti s projektovou dokumentací ke stavbě rodinného domu, vrtané studny a domovní ČOV.

 

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Stanovení výše poplatků na rok 2017

 

Na základě dohody zastupitelů zůstávají poplatky ve stejné výši jako v roce 2016.

 

Usnesení č. 1/35/2017

 

Zastupitelstvo obce potvrzuje poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 650,- Kč/osoba - dospělý/rok a poplatek 450,- Kč/osoba – nezletilý do 15-ti let/rok

 

Pro:    6                      Proti: 0                      Zdrželo se:     0

 

Usnesení  č. 2/35/2017

 

Zastupitelstvo obce potvrzuje poplatek  za psa ve výši 50,- Kč a za druhého psa jednoho majitele ve výši 75,- Kč.

Nájemné za užívání: obecních pozemků – 5,- Kč za m2 za rok, pronájem kulturní místnosti 2 000,- Kč za akci, vyhlášení komerční akce obecním rozhlasem 50,- Kč.

 

Pro:    6                      Proti: 0                      Zdrželo se:     0

 

 

 1. Schválení smlouvy na hydrogeologický průzkum

Paní starostka předložila smlouvu na provedení hydrogeologického průzkumu

od  společnosti WATERSYSTEM.

 

Usnesení č. 3/35/2017

 

Zastupitelstvo o obce schvaluje Smlouvu o dílo se společností WATERSYSTEM.

 

 Pro:   6                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 

 1. Žádost o pronájem pozemku - prodloužení

Paní I. P. žádá o prodloužení pronájmu části pozemku p.č. 218 v k.ú. Kbel u Ratboře do 30.6.2017. Zastupitelstvo obce této žádosti vyhoví s tím, že toto je datum konečné a k dalšímu prodloužení nájemní smlouvy nebude přistoupeno vzhledem k budoucím aktivitám obce.

                                        

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Sdělení odboru výstavby k prodeji pozemku

Starostka obce žádala o dělení pozemku 225/3 v katastru obce Kbel za účelem prodeje. Odbor výstavby Městského úřadu Kolín vydal souhlasné vyjádření. Může tedy dojít k prodeji části uvedeného pozemku manželům G.

 

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 

 1. Obchod

Zastupitelstvo obce se rozhodlo vzhledem k zefektivnění provozu a vylepšení hospodaření nabídnout prodejnu smíšeného zboží k pronájmu. Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr spolu s výzvou pro zájemce o pronájem obchodu. Případní zájemci mohou zaslat své nabídky na OÚ Kbel elektronicky nebo papírově do 24.2.2017.

Nabídky budou vyhodnoceny na zasedání zastupitelstva dne 28.2.2017.

 

Usnesení č. 4/35/2017

 

Zastupitelstvo o obce schvaluje záměr pronájmu prodejny smíšeného zboží v obci Kbel.

 

 Pro:   6                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 1. Turnaj Kbelská šiška

V měsíci únoru proběhne tradiční turnaj ve stolním tenise Kbelská šiška. Termín konání bude včas oznámen.

 

 

Usnesení č. 5/35/2017

 

Zastupitelstvo o obce schvaluje příspěvek ve výši 1 500,- Kč na uspořádání turnaje Kbelská  šiška.

 

 Pro:   6                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

Zajistí: Ing. Karel Vedral, Karel Vedral

 

 

 1. Maškarní karneval pro děti a maškarní karneval pro dospělé

V měsíci březnu proběhne tradiční Karneval pro děti a dospělé. Na příštím zasedání dne  28.2.2017 bude zveřejněn termín a program plánovaných akcí.

 

 

Usnesení č. 6/35/2017

 

Zastupitelstvo o obce schvaluje příspěvek ve výši 10 000,- Kč na zajištění programu

a občerstvení pro děti na Maškarní karneval.

 

Pro:    6                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 

Usnesení č. 7/35/2017

 

Zastupitelstvo o obce schvaluje příspěvek ve výši 3 000,- Kč na zajištění kapely

a tombolu na Maškarní karneval pro dospělé.

 

 Pro:   6                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

            Zajistí: kulturní komise

 

 

 1. Žádost o povolení vedení el. přípojky přes obecní pozemek

Ing. K. Š. podal žádost o povolení vést elektrickou přípojku přes obecní pozemek.

Žádost byla postoupena stavební komisi k vyjádření. Odpověď bude zaslána Ing. Š.

 

Zajistí: Karel Vedral, stavební komise

 

 

 1. Podněty a přípomínky

- na cvičení pro veřejnost je doposud přihlášeno pouze pět zájemkyň + 1 anonymní. Bude učiněna poptávka na vedoucí cvičení a zjištěna cena.

Vyzýváme tímto další zájemkyně, aby se přihlásily u starostky obce.

 

 

 

Závěr:            shrnutí úkolů:

 

 1. Vyjádření pro Ing. J. H. (novostavba P. G.)

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Smlouva o dílo

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Obchod – výzva k podání nabídek

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Turnaj Kbelská šiška

Zajistí: Ing. Karel Vedral, Karel Vedral

 

 1. Maškarní karneval pro děti a dospělé

Zajistí: kulturní komise

 

 1. Vyjádření k elektrické přípojce

Zajistí: Karel Vedral, stavební komise

 

 

 

 

Zapsala:                      Simona Válová ………………..………………….

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Petra Mokrá Dis. …………..……….……………..

 

 

                                    Bc. Miloslav Paďour   …………..………………..

 

 

Starostka obce Kbel Bc. Hana Bendová   ………………...…….…………

 

 

           

Vyvěšeno:

 

Sejmuto:

 

 

 

 

 

 Zápis č. 36

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 28. 2. 2017

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Simona Válová, Radka Hamplová, Jiří Kadlec,

                Jiří Dohanič, Petra Mokrá Dis., Ing. Karel Vedral, Karel Vedral

 

Omluveni: Bc. Miloslav Paďour

 

Hosté: V. Dohaničová, M. Výborná, Z. Vlček

 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 4. Obchod – vyhodnocení nabídek
 5. Odvoz bioodpadu – dodatek smlouvy, smlouva o výpůjčce
 6. Duplicitní vlastnictví - žádosti
 7. Příprava maškarního plesu
 8. Příprava dětského karnevalu
 9. Vyúčtování turnaje Kbelská šiška
 10. Žádost o koupi pozemku
 11. Žádost o odkoupení pozemku
 12. Žádost o objednání Kamene zmizelých
 13. Rozpočtové opatření č. 1
 14. Závěrečná zpráva inventury
 15. Podnět na pořízení změny územního plánu
 16. Schválení smlouvy na pronájem hrobového místa
 17. Různé
 18. Podněty a připomínky

 

 1. Zahájení

Program jednání byl rozšířen o body 10. – 18. a byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            Zapisovatel: Simona Válová

            Ověřovatelé zápisu: Jiří Kadlec, Jiří Dohanič

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání

Úkoly splněny.

 

 1. Obchod – vyhodnocení nabídek

Starostka obdržela jednu písemnou nabídku na pronájem obchodu a dva telefonické dotazy.

Paní Výborná má zájem o pronájem prodejny smíšeného zboží, navrhuje zachovat původní prodejní dobu. Má zájem o dlouhodobý pronájem, navázaný na pronájem bytu, plánuje posezení před prodejnou i v pátek a sobotu večer, rozšíření sortimentu, samostatné zásobování, cenovky na zboží, sobotní a nedělní prodej pečiva podle zájmu.

 

 

Usnesení č. 1/36/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem prodejny smíšeného zboží paní Michaele Výborné od 1.4.2017

 

Pro:    6                      Proti: 0                      Zdrželo se:     2 Karel Vedral, Ing. K. Vedral

 

Předání obchodu proběhne dne 1.4.2017 po inventuře. Od 3.4.2017 bude nově otevřeno.

 

 1. Odvoz bioodpadu – dodatek smlouvy, smlouva o výpůjčce

Dodatek nebyl ještě ze strany společnosti AVE doručen. Cena za odvoz biodpadu ze strany AVE se zvyšuje na 658,- Kč s DPH. Poplatek za odvoz bioodpadu byl stanoven na  600,- Kč.

V únoru bylo zakoupeno 10 ks nádob na bioodpad. Tyto nádoby nabízíme občanům k bezplatné zápůjčce.

 

Usnesení  č. 2/36/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek  za odvoz biodpadu na 600,- Kč a Smlouvu o výpůjčce bionádob.

 

Pro:    8                      Proti: 0                      Zdrželo se:     0

 

 1. Duplicitní vlastnictví - žádosti

Starostka obce obdržela žádost od insolvenčního správce na vyřešení duplicitního vlastnictví pozemku č. 263  o výměře 35 m2 v katastru obce Kbel – majitelé: Obec Kbel a A. Č. Tento pozemek je součastí exekuce. Po vzájemné dohodě zastupitelstvo rozhodlo převést pozemek na p. A.Č., který převede na obec Kbel 70,- Kč za m2 – celkem 2 450,- Kč formou Smlouvy o narovnání.

 

Usnesení č. 3/36/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje převod pozemku na A. Č.

 

 Pro:   8                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

            Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Příprava maškarního plesu

Maškarní karneval pro dospělé se uskuteční v pátek 24.3.2017 od 21.00 hod. v sále u Obecního úřadu Kbel.

Zajistí: kulturní komise

 

 1. Příprava dětského karnevalu

Maškarní karneval pro děti proběhne v neděli 19.3.2017 od 14.00 hod. v sále u Obecního úřadu Kbel.

Zajistí: kulturní komise

 

 1. Vyúčtování turnaje Kbelská šiška

Turnaj Kbelská šiška se uskutečnil dne 25.2.2017. Poskytnutá dotace 1 500 Kč nebyla překročena.

 

 

 1. Žádost o koupi pozemku

Paní V. D. předložila žádost na koupi pozemku č. 60/1 a parcelu č, 60/10 a část parcely 60/7. Pozemek číslo 60/7 je označen jako místní komunikace. Obec Kbel požádá na stavebním úřadě o změnu využití pozemku z místní komunikace na zahradu. Následně bude jednáno o prodeji.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Žádost o odkoupení pozemku

Pan J. M. požádal o odkup části pozemku č. 60/3, který má v současné době v pronájmu, za účelem zarovnání parcely. Zastupitelstvo obce vyslovilo předběžný souhlas s odprodejem pozemku v ceně 150,- Kč za m2. Je nutné doplnit geometrický plán, kde bude vyznačeno zaměření a rozdělení pozemku a sdělení počtu m2.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Žádost o objednání Kamene zmizelých

Paní N. požádala o zakoupení Kamene zmizelých na památku obětí holocaustu za rodinu  Fišerových ze Kbela. Vzhledem k nedostatku informací bude tato žádost odložena.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 1

Starostka obce předložila rozpočtové opatření č.1 (viz. příloha).

 

Usnesení č. 4/36/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.

 

 Pro:   8                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Závěrečná zpráva inventury

Starostka předložila závěrečnou zprávu inventury.

 

 1. Podnět na pořízení změny územního plánu

Ing. Š. požádal o změnu územního plánu ve věci rozlohy parcel určených k zástavbě. Zastupitelstvo rozhodlo, že žádné změny tohoto typu nebudou do územního plánu zahrnuty a

doporučuje povolit stavbu Ing. Š. na stávající parcele o rozměrech původního domu, pokud budou zachovány půdorysné i výškové parametry.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Schválení smlouvy na pronájem hrobového místa

Starostka obce předložila smlouvu č. 126 na pronájem nového hrobového místa panu A. S.

 

Usnesení č. 5/36/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 126  na pronájem hrobového místa

 

 Pro:   8                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Různé
 • p. Chramostová nabízí cvičení pro skupinu 10 lidí, lekce 350,- Kč – zatím je 5 zájemkyň
 • faktura za prohrnování sněhu v letošní zimě byla ve výši 7 986,- Kč
 • schůzka se zástupci WATERSYSTEM – podání informací související s hydrogeologickým průzkumem

 

 1. Podněty a přípomínky---

 

 

Závěr:            shrnutí úkolů:

 

 1. Vyjádření pro exekutora – duplicitní vlastnictví

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 1. Maškarní karneval pro děti

Zajistí: kulturní komise

 1. Maškarní karneval pro dospělé

Zajistí: kulturní komise

 1. Vyjádření pro ing. Š.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 

 

Zapsala:                       Simona Válová ……………….…….………….

 

Ověřovatelé zápisu:   Jiří Dohanič. …………..………………………..

                                      

                                   Jiří Kadlec   ……………………………………..

 

 

Starostka obce Kbel Bc. Hana Bendová   ………………………………

 

 

           

Vyvěšeno:

 

Sejmuto:

 


 

 

 Zápis č. 37

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 21. 3. 2017

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Simona Válová, Radka Hamplová, Jiří Dohanič, Petra Mokrá Dis.,

    Ing. Karel Vedral, Karel Vedral, Bc. Miroslav Paďour

 

Omluveni: Jiří Kadlec

 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 4. Odvoz bioodpadu – dodatek smlouvy
 5. Smlouva o nájmu obchodu
 6. VPP
 7. Vyúčtování dětského karnevalu
 8. Svoz nebezpečného odpadu, kontejnery na objemný odpad
 9. AVE – sekání trávy
 10. Přezkoumání hospodaření obce Kbel za rok 2016
 11. Žádost – pí. Bezoušková
 12. Výsledek hydrogeologického průzkumu
 13. Různé
 14. Podněty a připomínky

 

 

 1. Zahájení

            Program jednání byl rozšířen o body 8. – 14. a byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            Zapisovatel: Simona Válová

            Ověřovatelé zápisu: Petra Mokrá, Radka Hamplová

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání

Úkoly splněny.

 

 1. Odvoz bioodpadu – dodatek smlouvu

Dodatek nebyl ještě ze strany společnosti AVE doručen.

 

 1. Smlouva o nájmu obchodu

Starostka obce předložila smlouvu o nájmu obchodu paní M. V.

 

Usnesení č. 1/37/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na pronájem obchodu paní M. V.

 

 Pro:   5                      Proti:    1    K. Vedral                

 Zdrželo se:   2     Ing. K. Vedral     Bc. M. Paďour

 

            Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Veřejně prospěšné práce

Podle nových pravidel pro přidělování dotací na veřejně prospěšné práce pro rok 2017 neměla mít obec Kbel nárok na dotaci a přidělení pracovníka.

Zastupitelstvo tímto děkuje starostce obce p. Haně Bendové, která nepolevila a na základě opakovaných jednání s úřady a Úřadem práce v Kolíně zajistila p. M. H. práci a obci Kbel dotaci na jeho mzdu.

 

 1. Vyúčtování dětského karnevalu

Maškarní karneval pro děti proběhl dne 19.3.2017. Náklady na uspořádání karnevalu byly překročeny o 604,- Kč.

Usnesení č. 2/37/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení příspěvku na uspořádání dětského karnevalu

o 604,- Kč.

 Pro:   8                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Svoz nebezpečného odpadu a kontejnery na objemný odpad

Nebezpečný odpad a elektro bude od obyvatel odebírán dne 8.4.2017 následovně:

Kbílek – na návsi –   9.00 –   9.30 hod.

Kbel – u hasičárny – 9.35 – 10.05 hod.

Objemný odpad bude odebírán následovně:

V pátek 7.4.2017 budou přistaveny 2 kontejnery a v pondělí 10.4.2017 budou odvezeny.

Na Kbílku bude kontejner umístěn u transformátoru, ve Kbele bude umístěn na cestě ke statku.

Zajistí: Simona Válová

 1. Sekání trávy AVE

Tento týden proběhne schůzka se zástupcem společnosti AVE za účelem vypracování nabídky

na sekání a likvidaci trávy. Následně bude rozhodnuto, zda využijeme služeb společnosti AVE.

 

 1. Přezkoumání hospodaření obce Kbel za rok 2016

Starostka předložila informaci z přezkoumání hospodaření obce Kbel za rok 2016, které proběhlo dne 21.3.2017 s výsledkem: bez závad a bez připomínek. Zastupitelstvo děkuje za výborné zpracování starostce p. Haně Bendové a účetní p. Evě Pěkné.

 

 1. Žádost  - pí. B.

Paní B. požádala o vrácení poplatku za odvoz komunálního odpadu za paní M. R. za rok 2016 z důvodu úmrtí paní M. R.

Dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů osvobození od poplatků není.

Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, nebo vlastníkem stavby, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, je povinen platit příspěvek na odvoz komunálního odpadu za budovu jako za číslo popisné. Poplatník je povinen jakékoli změny v osobě poplatníka oznámit ve lhútě do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 

 1.  Výsledek hydrogeologického průzkumu

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu, který provedla společnost WATERSYSTEM bylo zjištěno nejvhodnější ložisko spodní vody pro zkušební vrt na pozemku č. 62/2 v katastru obce Kbel.

 

Usnesení č.  3/37/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení zkušebního vrtu na parcele č. 62/2 v katastru obce Kbel.

 Pro:               8          Proti:     0                   Zdrželo se:   0

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Různé
 1. Očkování psů proběhne v pátek 31.3.2017 na obvyklých místech, ve Kbele v době od 16,30 do 17,00 hod., na Kbílku od 17,00 do 17,30 hod.,očkování provede MVDr. Pácal, cena  očkování: samostatné proti vzteklině 100 Kč, kombinované 200 Kč.
 2. starostka předložila žádost na vyplacení mimořádné odměny ve  výši 2 500,- Kč paní účetní Evě Pěkné za hodiny odpracované nad rámec pracovní smlouvy při zpracování inventury a zanesení majetku do účetního programu PC

Usnesení č. 4/37/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu odměnu pro paní Evu Pěknou ve výši 2 500,- Kč.

 Pro:   8                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 1. Ing. Š. – opět předložil žádost na vyjádření k stavbě na svém pozemku, ovšem během dne názor změnil a od žádosti ustoupil
 2. tenisový kurt – příprava na sezónu – zhodnocení situace, nákup antuky, úprava

Zajistí: Ing. Karel Vedral, Karel Vedral

             e)   kolaudace nového obchodu proběhne dne 30.3.2017

                  Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Podněty a připomínky  ---

 

Závěr:            shrnutí úkolů:

 1. Nájemní smlouva pro nájemce prodejny smíšeného zboží

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 1. Předání nebezpečného odpadu společnosti AVE

Zajistí: Simona Válová

 1. Odpověď pí. B.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 1. Souhlas společnosti WATERSYSTEM s provedením vrtu na pozemku č. 62/2

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 1. Příprava tenisového kurtu

Zajistí: Ing. Karel Vedral, Karel Vedral

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Simona Válová    ……….…………. ………………….

 

Ověřovatelé zápisu:    Petra Mokrá Dis   ………………..……………………..

                                      

                                   Radka Hamplová  ..……………………………………..

 

 

Starostka obce Kbel Bc. Hana Bendová  ………………………………………

 

           

Vyvěšeno:

 

Sejmuto:

 


 

 Zápis č. 38

z mimořádného jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 11. 4. 2017

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Simona Válová, Radka Hamplová, Jiří Dohanič, Petra Mokrá Dis., Karel Vedral, Jiří Kadlec

 

Omluveni: Ing. Karel Vedral, Bc. Miroslav Paďour

 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Pozemek p.č. 654 - převod
 4. Program obnovy venkova - žádost
 5. Obchod – odmítnutí výsledku inventarizace
 6. Žádost o odkoupení pozemků
 7. Různé
 8. Podněty a připomínky

 

 1. Zahájení

            Program jednání byl rozšířen byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            Zapisovatel: Simona Válová

            Ověřovatelé zápisu: Petra Mokrá Dis., Jiří Dohanič

 

 1. Pozemek č. 654 - převod

Zastupitelstvo při převzetí řízení obce převzalo dlouhodobě neřešený případ pozemku č. 654, obec Lošany, katastrální území Lošánky, číslo LV 216, výměra 1 010 m2, druh pozemku zahrada, vedený v majetku obce Ratboř.

Starostka pí. Bendová zahájila jednání se starostou obce Ratboř ve věci navrácení pozemku

do majetku obce Kbel. Ze strany obce Ratboř bylo vyhověno a bude provedeno bezúplatné převedení pozemku do majetku obce Kbel.

 

Usnesení č. 1/38/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemku č. 654, obec Lošany, katastrální území Lošánky, číslo LV 216, výměra 1 010 m2, druh pozemku zahrada.

 

 Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

            Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Program obnovy venkova

Pan Jaroš předložil možnost požádat o dotaci z Programu obnovy venkova na čerpání dotace na zpracování dokumentace na vodovod a kanalizaci. Zastupitelé žádají o prověření všech podmínek.

Tento bod byl odložen na příští řádné zasedání.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Obchod - odmítnutí výsledku inventarizace

Paní Součková si vyžádala jednání zastupitelstva ve věci nesprávně provedené inventarizace. Následně byla na dnešní jednání pozvána, ale na jednání se nedostavila.

Dne 31.3.2017 proběhla inventura v prodejně smíšeného zboží. Bylo spočítáno zboží a pokladní hotovost. Při uzávěrce měsíce března byl zjištěn finanční schodek. Paní Součková nejprve tuto skutečnost přijala. Ovšem po týdnu nevybíravým způsobem tento výsledek napadla.

Bylo znovu provedeno přepočítání. Opět byl zjištěn finanční schodek.

Bude provedeno třetí přepočítání a celá záležitost uzavřena na řádném zastupitelstvu dne 25.4.2017.

 

 1. Žádost o odkoupení pozemků

Paní Ulrichová předložila žádost o odkup pozemků v sousedství jejich pozemků

Tato záležitost byla odložena na jednání zastupitelstva dne 25.4.2017.

 

 1. Různé

 

 1. Podněty a připomínky

 

Závěr:            shrnutí úkolů:

 

1.Převod pozemku od obce Ratboř

Zajistí: Bc. Hana Bendová

           

2.Program obnovy venkova - podmínky

       Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 

 

 

 

Zapsala:                     Simona Válová   ……………………..………….

 

Ověřovatelé zápisu:    Petra Mokrá Dis.. ………………………………..

                                      

                                   Jiří Dohanič   ……………………………………..

 

 

Starostka obce Kbel Bc. Hana Bendová   ………………………………

 

           

Vyvěšeno:

 

Sejmuto: 

 


 

Zápis č. 39

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 25. 4. 2017

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Radka Hamplová, Simona Válová, Petra Mokrá, Dis., Jiří Dohanič, Jiří Kadlec, Karel Vedral, Ing. Karel Vedral

 

Omluveni: Bc. Miloslav Paďour

 

Host: p. Lipanský (WATERSYSTEM)

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 4. Schválení dodatku smlouvy na bioodpad
 5. Obchod
 6. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
 7. Vyúčtování maškarního karnevalu
 8. Schválení Závěrečného účtu a Účetní uzávěrky za rok 2016 
 9. Schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 
 10. Mikroregion Pod Chlumem
 11. Údržba obecních pozemků, nabídka AVE
 12. Kolaudační souhlas pro nové prostory prodejny
 13. Zpráva o daňové kontrole
 14. Průběh hydrogeologického průzkumu
 15. Žádost o vyhotovení dodatku smlouvy
 16. Pálení čarodějnic
 17. Ukončení nájmu objektu
 18. Různé
 19. Podněty a připomínky

 

     Na návrh starostky obce Bc. H. Bendové, byl program jednání doplněn o body 10. – 17.

 

 

 1. Zahájení

Program jednání byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            Zapisovatel: Ing. Karel Vedral

            Ověřovatelé zápisu: Radka Hamplová, Jiří Dohanič

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání

Všechny úkoly splněny nebo v řešení.

 

 1. Schválení dodatku smlouvy na bioodpad

Společnost AVE předložila dodatek smlouvy na svoz bioodpadu na rok 2017. V porovnání s předchozím rokem došlo k navýšení částky o 5 procent.  

Zajistí: Bc. H. Bendová

 

Usnesení č. 1/39/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy č. DS/003/05030871/22500789/001/2014 – na svozu a likvidaci biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu.

 Pro:   8                      Proti: 0                      Zdrželo se:     0

 1. Obchod

Na minulém zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto o provedení třetího přepočítání závěrečné inventury obchodu smíšeného zboží. P. Vedral provedl přepočítání stavu za období leden až březen 2017. Z dostupných faktur za nákup zboží a používaných marží byl vypočten předpokládaný zisk.

Předsedkyně inventarizační komise pí. Hamplová svolává inventarizační komisi pro čtvrté přezkoumání závěrečné inventury. Plánovaný termín 1.5.2017 – 9:00

Zajistí: inventarizační komise

 

 1. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova

Pan Jaroš předložil možnost požádat o dotaci z Programu obnovy venkova na čerpání dotace na zpracování dokumentace na vodovod a kanalizaci. Jedná se přibližně o částku 210 000Kč. (Celková cena projektu a inženýrských činností je 968 000Kč viz. usnesení č. 5/33/2016)

 

Usnesení č. 2/39/2017

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na čerpání dotace pro zpracování dokumentace na vodovod a kanalizaci s podmínkou, že poplatek za žádost bude panu Jarošovi zaplacen jen při úspěšném udělení dotace.

 Pro:   8                      Proti: 0                      Zdrželo se:     0

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Vyúčtování maškarního karnevalu

Schválený příspěvek 3 000Kč nebyl překročen.

 

 1. Schválení Závěrečného účtu a Účetní závěrky za rok 2016 

Starostka předložila zastupitelům závěrečný účet a účetní uzávěrku za rok 2016.

 

Usnesení č. 3/39/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2016 bez výhrad.

 

Pro:    8                      Proti:    0                    Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4/39/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad.

 

Pro:    8                      Proti:    0                    Zdrželo se:   0

 

 1. Schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

Starostka předložila zprávu o přezkoumání hospodaření obce Kbel za rok 2016, které proběhlo dne 21.3.2017 s výsledkem: bez závad a bez připomínek.

Usnesení č. 5/39/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016  bez výhrad.

 

Pro:    8                      Proti:    0                    Zdrželo se:   0

 

 1. Mikroregion Pod Chlumem

Sdružení obcí Mikroregion Pod Chlumem požádalo o poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 10 Kč za obyvatele.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

Usnesení č. 6/39/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro Mikroregion Pod Chlumem.

 

Pro:    8                      Proti:    0                    Zdrželo se:   0

 

 1. Údržba obecních pozemků, nabídka AVE

Firma AVE byla oslovena poptávkou na údržbu obecních pozemků. Firma předložila nabídku na údržbu v ceně:

 • Sekání 1,30 Kč/m2/rok bez DPH
 • Sekání a odvoz posekané trávy  4,70 Kč/m2/rok bez DPH

Tato nabídka zatím nebude využita.

Pro úpravu veřejné zeleně v obci budou pro období květen až červenec 2017 vytvořena dvě brigádnická místa. Mzdové náklady budou hrazeny pouze z prostředků obce formou dohody o provedení práce. Na tuto činnost budou zaměstnáni studenti O.V. a A.K. Pracovníci budou proškoleni na bezpečnost práce.

 

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

Usnesení č. 7/39/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zaměstnání dvou pracovníků na dohodu o provedení práce na údržbu zeleně

 

Pro:    6                      Proti:    0                    Zdrželo se:   2

 

 1. Kolaudační souhlas pro nové prostory prodejny

Dne 30.3.2017 proběhla úspěšně kolaudace stavební úpravy bývalého skladu na prodejnu.

 

 1. Zpráva o daňové kontrole

V dubnu proběhla kontrola využití dotace na projekt CZECH POINT, která byla udělena v roce 2009. Kontrola proběhla úspěšně.

 

 1. Průběh hydrogeologického průzkumu

Zastupitelstvo bylo informováno p. Lipanským, zástupcem firmy WATERSYSTEM, o vzniklých problémech při realizaci průzkumného hydrologického vrtu. Vrt byl zhotoven do požadované hloubky 70m a v průběhu pažení vrtu došlo ke zjištění nestability hornin a k zasypávání vrtu. Z tohoto důvodu není možno vrt zajistit pažením do požadované hloubky a je nutné udělat nový.  Stávající vrt bude zasypán a nový bude realizován jinou technologií ve vzdálenosti 10m od původního vrtu.

Firma WATERSYSTEM žádá o uhrazení více nákladů ve výši 43 560 Kč na likvidaci stávajícího vrtu a pořízení nového ocelového pažení s větším průměrem a do větší hloubky.

 

Usnesení č. 8/39/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje více náklady na hydrogeologický průzkum ve výši 43 560 Kč

 

Pro:    8                      Proti:    0                    Zdrželo se:   0

 

 1. Žádost o vyhotovení dodatku smlouvy

Pan A. požádal o prodloužení smlouvy na nájem obecního pozemku 60/11 a 224/3.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

Usnesení č. 9/39/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení smlouvy na pozemek 60/11 a 224/3.

 

Pro:    8                      Proti:    0                    Zdrželo se:   0

 

 1. Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic proběhne dne 30. 4. 2017 za kostelem v obci Kbel

Zajistí: Radka Hamplová, Jiří Dohanič

 

Usnesení č. 10/39/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2 000,- Kč na občerstvení pro akci pálení čarodějnic.

 

Pro:    8                      Proti:    0                    Zdrželo se:   0

 

 1. Ukončení nájmu objektu

Po vzájemné dohodě mezi starostkou a p. M. bude ukončena nájemní smlouva objektu u budovy OÚ Kbel.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

Usnesení č. 11/39/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy s p. M.

 

Pro:    8                      Proti:    0                    Zdrželo se:   0

 

 1. Podněty a připomínky

 

 1. Různé
 • Pí. U. zrušila žádost o koupi pozemku
 • Na tenisový kurt bude zakoupeno vápno pro zničení mechu
 • Bude zajištěno shrnutí hromady pro pálení čarodějnic (Zevos s.r.o., Lošany)
 • Došlo k poškození vedení rozhlasu zlomenou větví mezi obcemi Kbel a Kbílek, bude zajištěna oprava
 • Poškození silnice č. II/125 v blízkosti návsi ve Kbílku směrem na Kolín bylo nahlášeno na údržbu silnic
 • Likvidace nábytku z obchodu (regály budou zlikvidovány, p. V. projevil zájem o chladící vitrínu)
 • Uvažuje se o instalaci proti sněhových zábran na střechu budovy obecního úřadu

 

Závěr:             shrnutí úkolů:

 

 1. Uzavření dodatku smlouvy s AVE

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 1. Přepočet inventury obchodu smíšeného zboží

Zajistí: inventarizační komise

 1. Kontaktování p. Jaroše pro podání žádosti o dotaci

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 1. Příspěvek pro Mikroregion Pod Chlumem

                         Zajistí: Bc. Hana Bendová

 1. Uzavření dohod o provedení práce

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 1. Dodatek nájemní smlouvy pro p. A.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 1. Pálení čarodějnic

Zajistí: Radka Hamplová, Jiří Dohanič

 1. Ukončení nájemní smlouvy s p. M.

                          Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 

Zapsal:                        Ing. Karel Vedral        ……………………………….

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Radka Hamplová        ……………………………….

 

Jiří Dohanič                 ……………………………….

                                 

                                   

Starostka obce Kbel: Bc. Hana Bendová       ……………………………….

 

Vyvěšeno:

 

Sejmuto:

 


 

 Zápis č. 40

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 23. 5. 2017

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Simona Válová, Radka Hamplová, Jiří Dohanič, Petra Mokrá Dis.,

    Karel Vedral, Jiří Kadlec, Ing. Karel Vedral, Bc. Miloslav Paďour

 

Omluveni: ---------------

 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 4. Územní plán
 5. Žádost o vyjádření
 6. Hasičský záchranný sbor
 7. Vyúčtování čarodějnic
 8. Žádost o finanční příspěvek
 9. Obchod
 10. Výpověď pronájmu skladu
 11. Odprodej pozemku – dotaz
 12. Skládka – dotaz FÚ
 13. Okolí vrtu –suť
 14. Anonymní dotaz
 15. Různé
 16. Podněty a připomínky

 

 1. Zahájení

           Program jednání byl rozšířen byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            Zapisovatel: Simona Válová

            Ověřovatelé zápisu: Petra Mokrá Dis., Jiří Dohanič

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání

Všechny úkoly splněny.

 

 1. Územní plán

Ing. Arch. Krolák předložil návrh územního plánu k prostudování a následnému jednání s Městským úřadem Kolín.

 

 1. Žádost o vyjádření

Paní B. předložila žádost o vyjádření ke stavbě přístřešku za účelem zahájení dodatečného řízení o stavbě. Obecní úřad nemá námitek, oficiálně se vyjádří až k samotnému stavebnímu řízení.

Zajistí: Bendová Hana

 

 1. Hasičský záchranný sbor

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – krajské ředitelství vyzvalo obec Kbel, která nemá jednotku dobrovolných hasičů, ke sjednání smlouvy o zajištění požární ochrany a následnému poskytování příspěvku Sboru dobrovolných hasičů některé z blízkých obcí, případně jednotce Hasičského záchranného sboru Kolín.  Toto řešení je nutné po novele zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

 

 1. Vyúčtování čarodějnic

Vyúčtování bude předloženo p. účetní na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

 1. Žádost o finanční příspěvek

Pan M. předložil žádost rybářského spolku na příspěvek 2 200,- Kč a a na bezplatný pronájem sálu na pořádání tradiční akce - II. Ročník „Kytarový mix“, která proběhne dne 3.6.2017 ve Kbele.

 

Usnesení č. 1/40/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek rybářskému spolku ve výši 2 200,- Kč a bezplatný pronájem sálu.

 

 Pro:   9                      Proti:        0                Zdrželo se:    0

 

 1. Obchod

Dne 1.5.2017 opakovaně došlo k přezkoumání invetury a účetní závěrky hospodaření v prodejně smíšeného zboží. Výsledek invetury je totožný s výsledkem z minulých šetření. Zápis z inventury bude k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. Paní S. odmítla pozvání od zastupitelů obce zúčastnit se závěrečného šetření a následného jednání o výsledku inventury.

Tímto považujeme celou záležitost obchodu a jednání s paní S. za uzavřenou.

 

 1. Výpověď pronájmu skladu

Pan M. reagoval na dohodu o výpovědi pronájmu pozemku. S původně domluveným termínem ukončení dne 30.6.2017 nesouhlasí a navrhuje termín dne 31.10.2017. S tímto termínem zastupitelstvo obce souhlasí.

 

 1. Odprodej pozemku – dotaz

Pan M. kontaktoval starostku obce ohledně předběžně přislíbeného pozemku k prodeji. Vzhledem k chystanému novému územnímu plánu se zastupitelstvo rozhodlo pozemky neprodávat.

  

 1. Skládka – dotaz FÚ

Soudní znalkyně zpracovávající ocenění pro finanční úřad oslovila obec Kbel se žádostí o vyjádření k pozemku  č. 59/3 – skládka pana M. Obecní zastupitelstvo nemá potřebné doklady, žádné sankce neukládalo, pan M. s obcí nekomunikuje od roku 2015. Doporučujeme obrátit se na odbor životního prostředí.

 

 1. Okolí vrtu – suť

Ukončeno vrtání dne 17.5.2017, vrt 76 m, vydatnost 1 l/vteřina. Pan Lipanský vznesl dotaz na odvoz suti. Zastupitelstvo se shodlo na odvozu suti.

 

 1. Anonymní dotaz

Anonymní dotaz ze schránky byl projednán. Veškeré požadované informace jsou k dispozici v zápisech z jednání zastupitelstva. Není komu odpovědět. Nebude řešeno.

 

 1. Různé
 1. T. U. bylo vydáno stavební povolení.
 2. P. G. byl vydán souhlas se stavbou domu.
 3. Poškození kabelu veřejného osvětlení postřikovačem společnosti ZAS Bečváry – vyřešeno.
 4. Pozvánka od Víta Rakušana na koncert v kolínské Synygóze dne 1.6.2017 od 17.00 hod.
 5. Paní B. vyslovila žádost o práci na provádění zahradnických prací pro obec. Bude projednáno osobně na úředních hodinách, případně na jednání zastupitelstva. Paní B. bude vyzvána, aby se dostavila na obecní úřad.
 6. Pan U.  - stížnost na parkování aut pana S. na hranici pozemku a znemožnění vyjetí z vlastního pozemku, dále přidal podnět na vydání upozornění na šetření vodou – vyřeší komise veřejného pořádku.
 7. Podnět na prošetření situace u opěrné zdi nad zahradou manž.G. – vyřeší stavební komise.

 

 1. Podněty a připomínky

 

 

Závěr:            shrnutí úkolů:

 

1.Žádost o vyjádření - odpověď

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 

 

Zapsala:          Simona Válová                ………..……………………….

 

Ověřovatelé zápisu:    Petra Mokrá Dis..  ………………………………..

                                      

                                   Jiří Dohanič          .………………………………..

 

 

 

Starostka obce Kbel Bc. Hana Bendová   ……………………….………

           

Vyvěšeno:

 

Sejmuto: 

 


 

 Zápis č. 41

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 4. 7. 2017

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Simona Válová, Jiří Dohanič, Karel Vedral, Jiří Kadlec

 

Omluveni: Radka Hamplová, Petra Mokrá Dis.,Ing. Karel Vedral, Bc. Miloslav Paďour

 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 4. Územní plán
 5. Žádost o prodloužení nájmu
 6. Oprava kostela
 7. Posvícenské posezení
 8. Žádost o odkup pozemku
 9. Schválení dodatku ke smlouvě - AVE
 10. pí. B. - cesta
 11. Různé
 12. Podněty a připomínky

 

 

 

 1. Zahájení

           Program jednání byl rozšířen o body 8. – 10. a byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            Zapisovatel: Simona Válová

            Ověřovatelé zápisu: Jiří Dohanič, Jiří Kadlec

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání

Všechny úkoly splněny.

 

 1. Územní plán

Jednání s Městským úřadem Kolín o územním plánu obce Kbel proběhne dne  1.8.2017

od 10.00 hod. na Městském úřadě v Kolíně.

 

 1. Žádost o prodloužení nájmu

Paní V. podala žádost o prodloužení nájmu obecního bytu na 10 let. Zastupitelstvo se rozhodlo prodloužit nájem na dobu určitou 1 rok do 30.6.2018.

Zajistí: Bendová Hana

 

Usnesení č. 1/41/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení  pronájmu obecního bytu do 30.6.2018.

 

 Pro:    4                      Proti:        0                Zdrželo se:   1 (J. Dohanič)

 

 

 1. Oprava kostela

Farář Halama vyzval obec Kbel k podání žádosti o dotaci na opravu místního kostela. Obec Kbel není vlastník kostela, není tedy možné  o dotaci žádat. Tato žádost je v kompetenci církve.

 

 1. Posvícenské posezení

Posvícenské posezení se bude konat dne 19.8.2017. Podrobnosti se projednají na zasedání zastupitelstva dne 1.8.2017.

 

 1. Žádost o odkup pozemku

Pan E. při geodetickém zaměření svých pozemků zjistil, že užívá část obecního pozemku. Podal žádost o odkupu části tohoto pozemku. Tato situace bude posouzena až po prozkoumání situace v územním plánu.

 

 1. Schválení dodatku ke smlouvě – AVE Kolín

Předmětem dodatku ke smlouvě na svoz separovaných odpadů je zvýšení počtu kontejnerů

na separovaný odpad – nově 2 kontejnery na papír, které jsou umístěné ve Kbele a na Kbílku. Cena za svoz zůstává stejná.

 

Usnesení č. 2/41/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě č. DS/013/05030871/22500789/001/2009

se společností AVE Kolín na zvýšení počtu kontejnerů

 

 Pro:    5                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 

 1. Pí. B. - cesta

Zastupitelé J. Kadlec a K. Vedral předložili podnět k prošetření situace v cestě u Bezouškových. Údajně je cesta rozkopaná a vytéká na ní odpadní voda. Bude zjištěno a zdokumentováno.

Zajistí: Jiří Dohanič, Jiří Kadlec

 

 1. Různé
 1. Bezúplatný převod pozemku p.č. 654 o výměře 1010 m2  od obce Ratboř byl úspěšně po několika letech řešení dokončen a byl proveden vklad do katastru nemovitostí.
 2. Živý plot u hlavní silnice – bude proveden průzkum trhu a nákup střihacích plotových nůžek.

Zajistí: S. Válová

 1. Chybějící dveře v pronajímaném bytě – navrhnout nejlepší variantu na řešení.

Zajistí: všichni zastupitelé

 

 1. Podněty a připomínky

---

 

 

Závěr:             shrnutí úkolů:

 

 1. Žádost o prodloužení nájmu

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Prověření situace v cestě u Bezouškových

Zajistí: Jiří Dohanič, Jiří Kadlec

 

 1. Průzkum trhu - nůžky na živý plot

Zajistí: S. Válová

 

 1. Návrhy řešení – dveře do bytu

Zajistí: všichni zastupitelé

 

 

 

 

 

Zapsala:                 Simona Válová   …...………………………….

 

Ověřovatelé zápisu:    Jiří Dohanič.  ………………………..……..

                                      

                                    Jiří Kadlec   …………………………….….

 

 

Starostka obce Kbel Bc. Hana Bendová   …………………………

 

 

Vyvěšeno:

 

 

Sejmuto:

 


 

 Zápis č. 42

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 1. 8. 2017

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Radka Hamplová, Petra Mokrá Dis, Simona Válová, Jiří Dohanič,

    Karel Vedral, Bc. Miloslav Paďour

 

Omluveni: Ing. Karel Vedral, Jiří Kadlec

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 4. Pouťové posezení
 5. Cesta u p. Bezouškové
 6. Rozpočtové opatření č. 5
 7. Cena pronájmu sálu
 8. Žádost o prodloužení nájmu
 9. Zájemci o veřejně prospěšné práce v obci
 10. Informace – Státní veterinární správy - asanace
 11. Novela zákona o pohřebnictví
 12. Poplatky za komunální odpad
 13. Různé
 14. Podněty a připomínky

 

 

 1. Zahájení

           Program jednání byl rozšířen o body 7. – 11. a byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            Zapisovatel: Simona Válová

            Ověřovatelé zápisu: Radka Hamplová, Bc. Miloslav Paďour

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 1. Cesta u p.Bezouškové

Projednáno v bodě 5

 1. Střih živého plotu – nákup plotových nůžek je příliš finančně náročný

– oslovení zahradníka s poptávkou na odborný střih živého plotu

Zajistí: Simona Válová

 1. Dveře do pronajatého bytu – úkol trvá, zastupitelé se neshodli na řešení

 

 1. Pouťové posezení

V původně plánovaném termínu se nemohou členky kulturní komise zúčastnit pořádání posvícenského posezení z rodinných důvodů. Vzhledem k tomu, že nikdo jiný ze zastupitelů o pořádání neprojevil žádný zájem, původně plánovaný termín se přesouvá na sobotu 26.8.2017 od 16.00 hod. Součástí přátelského posezení bude rozloučení s prázdninami pro děti.

Zajistí: Bc. Hana Bendová, Radka Hamplová, Petra Mokrá, Simona Válová

 

            Usnesení č. 1/42/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na pořádání Pouťové posezení a Rozloučení s prázdninami ve výši 20 000,- Kč

 

 Pro:    7                      Proti:        0                Zdrželo se:    0

 

 1. Cesta u p. Bezouškové

Kontrolou bylo zjištěno vykopání zeminy doprostřed cesty a vyvezení posekané trávy rovněž doprostřed cesty. Cestu je třeba upravit a vstup do cesty zpřístupnit.

 

Zajistí: Bc. Miloslav Paďour – oslovení firem na zemní práce s poptávkou odvozu naplavené a nahrnuté zeminy

 

 1. Rozpočtové opatření č. 5

Starostka obce předložila rozpočtové opatření č.5 (viz. příloha).

 

Usnesení č. 2/42/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5. 

 

 Pro:    7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Cena pronájmu sálu

V návaznosti na plány na vylepšení zázemí sálu a vybudování kuchyňky v současné úřadovně navrhla místostarostka k zamyšlení změny ceníku na pronájem sálu a přilehlého parku a rozlišení pro nájemce místní a cizí. Návrhy občanů na změny prostředí i ceníku jsou vítány.

Zajistí: všichni zastupitelé

 

 1. Žádost o prodloužení pronájmu pozemku

Dne 30.6.2017 skončil pronájem pozemku paní P.. Vzhledem k tomu, že předmětný pozemek nebyl k tomuto datu vyklizen, požádala paní P. o prodloužení pronájmu do 31.8.2017.

 

Usnesení č. 3/42/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení pronájmu pí. P. do 31.8.2017.

 

 Pro:    7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Zájemce o veřejně prospěšné práce v obci

Zastupitelstvo obce hledá zájemce o práci na obci na období září – listopad na provádění prací souvisejících s údržbou obce - sekání trávy, hrabání listí. Vhodné pro místní občany, studenty, důchodce.

 

Ve 21.20 hod. opustila Simona Válová z osobních důvodů jednání zastupitelstva.

Zápis převzala starostka obce Hana Bendová.

 

 1. Informace Státní veterinární správy – asanace

Starostka v souvislosti s výskytem afrického moru u divokých prasat a podle dopisu Státní veterinární správy, informovala o zákonných povinnostech obce při sběru, úchově a likvidaci kadáverů, nejen divokých prasat, ale všech uhynulých zvířat či jejich částí v případě, že není znám chovatel. K tomuto účelu budou pořízeny předepsané pomůcky. Vyzýváme občany, aby v případě nálezu kadáveru kontaktovali místostarostku R. Hamplovou na tel. čísle 733 142 241 nebo kteréhokoliv zastupitele obce.

 

 1. Novela zákona o pohřebnictví

Krajský úřad Středočeského kraje zaslal našemu obecnímu úřadu informace o novele zákona o pohřebnictví, která bude platit od 1.9.2017 a upozornil zejména na ustanovení vztahující se k provozovatelům veřejného pohřebiště.

Tyto informace prostuduje a zařídí podle nich opatření místostarostka R. Hamplová.

 

 1. Poplatky za komunální odpad

Zastupitelstvo obce děkuje občanům za svědomité a včasné zaplacení poplatků za komunální odpad. K dnešnímu dni evidujeme 1 neplatiče, který je dlužen i za rok 2016, a 4 další neplatiče za rok 2017. Těm bude poslán dopis s výzvou k jejich zaplacení.

 

            Usnesení č. 4/42/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že od občanů, kteří mají trvalé bydliště na adrese

Obecní úřad Kbel 92 a nezdržují se zde, nebudou za rok 2017 vymáhány poplatky

za komunální odpad.

 Pro:   6                      Proti:        0                Zdrželo se:    0

 

 1. Různé:

 

- starostka byla upozorněna Státní hygienickou stanicí na neoznačené studny. Každá studna v obci musí být označena tabulkou o tom, že voda není pitná. Toto opatření vychází ze situace, kdy naše obec nemá status provozovatele pitné vody.

- webové stránky obce jsou obohaceny o novou položku rozpočtu, kde lze sledovat jeho čerpání, postupně budou stránky obměněny do nové podoby

- místostarostka R. Hamplová upozornila na nedostatečnou údržbu okolí rybníka ve Kbele, které je v současné době zarostlé a neudržované

- p. M. upozornil na kamenné zbytky starých hrobů na hřbitově, nabídl jejich odstranění

 

 

 1. Podněty a připomínky

-----

 

 

 

Závěr:             shrnutí úkolů:

 

 1. Nabídka na úpravu cesty

Zajistí: Bc. Miloslav Paďour

 1. Nabídka od zahradníka na střih živého plotu

Zajistí: Simona Válová

 1. Návrhy řešení – dveře do bytu

Zajistí: všichni zastupitelé

 1. Posvícenské posezení

Zajistí: Bc. Hana Bendová, Radka Hamplová, Petra Mokrá, Simona Válová

 1. Návrhy na změny ceníku a vybavení sálu

Zajistí: všichni zastupitelé

 1. Dodatek k nájemní smlouvě paní P.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

  7.   Dopisy s výzvou neplatičům poplatků

                  Zajistí: Bc. Hana Bendová

  8.  Označení studní v obci tabulkami

                  Zajistí: Bc. Hana Bendová

  9.  Projednání údržby okolí rybníka s p. M., vedoucím rybářské skupiny

                  Zajistí: Radka Hamplová

           10.  Odstranění kamenných zbytků starých hrobů – dohoda s p. M.

                  Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 

Zapsala:                      Simona Válová ……………………….………….

 

Ověřovatelé zápisu:    Radka Hamplová  ………………………………..

                                      

                                    Bc. Miloslav Paďour   ………………..…………..

 

Starostka obce Kbel   Bc. Hana Bendová   …………………….…………

 

           

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Sejmuto:


 

 

 Zápis č. 43

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 29. 8. 2017

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Radka Hamplová, Petra Mokrá Dis, Simona Válová, Jiří Dohanič, Karel Vedral, Ing. Karel Vedral

 

Omluveni: Jiří Kadlec, Bc. Miloslav Paďour

 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 4. Žádost o poskytnutí příspěvku
 5. Výzva občanům
 6. Zpráva o čerpací zkoušce vrtu
 7. Vyúčtování pouťového posezení
 8. Územní plán - projednání
 9. Rozpočtové opatření č. 6
 10. Různé
 11. Podněty a připomínky

 

 

 1. Zahájení

           Program jednání byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            Zapisovatel: Simona Válová

            Ověřovatelé zápisu: Radka Hamplová, Petra Mokrá, Dis.

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 1. Cesta u paní.B.

vyřešeno – cesta bude upravena odbornou firmou do konce srpna

 1. Střih živého plotu – zahradník osloven – očekáváme nabídku

Zajistí: Simona Válová

 1. Dveře do pronajatého bytu – úkol trvá, zastupitelé se neshodli na řešení
 2. Odstranění kamenných zbytků starých hrobů – dohoda s p. M. - trvá
 3. ostatní úkoly splněny

 

 1. Žádost o poskytnutí příspěvku

Domov Mladá Milovice požádal o příspěvek na zajištění sociálních služeb a provozu.

 

            Usnesení č. 1/43/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro Domov Mladá Milovice.

 

 Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:       0

 

 Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 

 1. Výzva občanům

             Starostka obce připravila výzvu občanům, kteří mají zájem o účast ve volební komisi

             v podzimních parlamentních volbách, aby se dle této výzvy hlásili telefonicky starostce nebo 

             osobně na obecním úřadě. Znění výzvy a podmínky jsou vyvěšeny ve vývěskách a na  

             internetových stránkách obce.

 

            Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Zpráva o čerpací zkoušce vrtu

Starostka obce informovala o výsledcích zkušební zkoušky vrtu. Zkouška vydatnosti vrtu byla spuštěna dne 18.7.2017. Ke dni 16.8.2017 byl prováděn laboratorní rozbor vody a připravována závěrečná zpráva. Odvoz materiálu, který byl navezen kolem vrtu je objednán a proběhne co nejdříve podle volné kapacity objednané firmy.

 

 1. Vyúčtování pouťového posezení

Schválená částka 20 000,- Kč na uspořádání posezení s občany a rozloučení s prázdninami pro děti nebyla vyčerpána. Akce se velmi vydařila a mezi účastníky z řad dětí i dospělých panovala velká spokojenost. Organizátorky by rády touto cestou poděkovaly všem za hojnou účast

a podporu. Nesmírně si toho vážíme.

 

 1. Územní plán - projednání

Dne 1.8.2017 proběhlo jednání o územním plánu na Městském úřadě Kolín, kterého se zúčastnila starostka obce. Na toto jednání se dostavil také Karel Vedral s připomínkami.

Dne 20.9.2017 proběhne jednání zastupitelstva obce s ing. arch. Krolákem – tvůrcem územního plánu a Ing. Skálou z Městského úřadu Kolín. Do 29.9.2017 bude návrh územního plánu předložen Ministerstvu pro místní rozvoj.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 6

Účetní p. Pěkná vypracovala a starostka obce předložila rozpočtové opatření č. 6.

 

Usnesení č. 2/43/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6. 

 

 Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:       0

 

 1. Různé

a)  dne 5.9.2017 od 7.30 do 19.00 hod. bude přerušena dodávka el. proudu na Kbílku a ve Kbele bude vyhlášeno

Zajistí Petra Mokrá, DiS

b)  opětovně bylo zjištěno zatékání do sálu – oslovit firmy na kontrolu a opravu střechy

                 Zajistí: Simona Válová

c)  místostarostka obce Radka Hamplová poděkovala p. Haně Bendové, Petře Mokré a Simoně Válové za uspořádání a zajištění pouťového posezení

d)  starostka poděkovala p. Jiřímu Dohaničovi a p.  Z. V. za přestěhování zařízení obecníhoúřadu do nových prostor, zároveň i p. Jiřímu Dohaničovi za zajištění vybavení obecního úřadu novým nábytkem.

d)  p. Petra Mokrá upozornila na problémy s obecním rozhlasem – bude řešeno oslovením servisního technika – zajistí Bc. Hana Bendová

f) místostarostka obce Radka Hamplová vyzvala p. Karla Vedral a Ing. Karla Vedrala ke zhodnocení úpravy kurtu - bylo zhodnoceno jako dobré a vyhovující.

 

 1. Podněty a připomínky

 

Závěr:            shrnutí úkolů:

 

 1. Nabídka od zahradníka na střih živého plotu

Zajistí: Simona Válová

 1. Návrhy řešení – dveře do bytu

Zajistí: všichni zastupitelé

            3.  Odstranění kamenných zbytků starých hrobů – dohoda s p. M.

                 Zajistí: Bc. Hana Bendová

4.   Příspěvek Domovu Mladá Milovice

                 Zajistí: Bc. Hana Bendová

5.   Výzva občanům

                 Zajistí: Bc. Hana Bendová

6.  Oslovit firmy na kontrolu a opravu střechy sálu

                 Zajistí: Simona Válová

 

 

 

 

Zapsala:                      Simona Válová ……………………….………….

 

Ověřovatelé zápisu:    Radka Hamplová ……………..…………………..

                                      

                                    Petra Mokrá Dis. …………….………..…………..

 

 

Starostka Obce Kbel:  Bc. Hana Bendová   ………….………….…………

         

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Sejmuto:


 

 Zápis č. 44

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 20. 9. 2017

 

Přítomni     Bc. Hana Bendová, Radka Hamplová, Petra Mokrá Dis, Simona Válová,

       Karel  Vedral, Ing. Karel Vedral

 

Omluveni: Jiří Kadlec, Jiří Dohanič, Bc. Miloslav Paďour

Hosté:        Ing. Krolák, Ing.Skála

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 4. Návrh územního plánu
 5. Svoz nebezpečných odpadů
 6. Sdružení místních samospráv
 7. Cenové nabídky na opravu střechy sálu
 8. Vodovod a kanalizace
 9. Volby
 10. Různé
 11. Podněty a připomínky

 

 

 1. Zahájení

           Program jednání byl rozšířen o body 8. – 9. a byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            Zapisovatel: Simona Válová

            Ověřovatelé zápisu: Radka Hamplová, Ing. Karel Vedral

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 1. Cesta u p.Bezouškové – domluven odvoz naplavené zeminy, objednána firma na úpravy cesty

Zajistí: Bc. Miloslav Paďour

 1. Střih živého plotu – očekáváme nabídku na údržbu živého plotu

Zajistí: Simona Válová

 1. Dveře do pronajímaného bytu – sjednána dohoda na dodávku a úpravu dveří a  na opravu sociálních zařízení v budově obecného úřadu s panem C.
 2. Oprava  střechy sálu – osloven p.M., provedl kontrolu střechy a připraví návrh řešení

a cenovou nabídku na opravu střechy

Zajistí: Simona Válová

 1. Ostatní úkoly splněny

 

 1. Návrh územního plánu

Na jednání zastupitelstva se dostavili Ing Krolák a Ing. Skála, aby vysvětlili zastupitelům připravený návrh územního plánu. Ing. Skála konstatoval, že stanoviska dotčených orgánů došly ve stanovené lhůtě, byly bez připomínek. Všechny dotazy a připomínky zastupitelů byly vyřešeny a zodpovědně zodpověděny.

Po konzultaci s Ing. Krolákem bylo rozhodnuto, že bude požádáno o posunutí termínu realizace projektu o cca 3 měsíce.

 

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 

 1. Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 23.9.2017 následovně:9.00 – 9.30 Kbílek u zastávky

9.00– 10.05 Kbel u  hasičárny

 

Velkoobjemové kontejnery

            Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v pátek 22.9.2017 a odvezeny v pondělí 25.9.2017.

            Umístění:

Kbílek – u transformátoru

Kbel – na cestě ke statku

 

 1. Sdružení místních samospráv

Zastupitelstvo obce obdrželo nabídku k členství v organizaci místních samospráv. Zastupitelé se rozhodli tuto nabídku nevyužít.

 

 1. Cenové nabídky na opravu střechy sálu

Jiří Dohanič aktivně oslovil firmu „Střecha na klíč Novák“  a zajistil nabídku na novou střechu sálu. Cenová  nabídka je příliš vysoká, zastupitelé tuto cenu neakceptují.

Simona Válová oslovila p.M., který provedl kontrolu střechy a připraví návrh řešení a cenovou nabídku na opravu střechy.

 

 1. Vodovod a kanalizace

Dne 7.9.2017 předal projektant Ing. Fiala  projektovou dokumentaci k územnímu řízení k akci vodovodu a kanalizace, obdržel plnou moc k podání žádosti o územní řízení a stavební povolení.

 

Dne 6.10 2017 od 18.00 hod. proběhne veřejné zasedání za účasti projektanta Ing.Fialy k projektu vodovodu a kanalizace. Součástí jednání bude informace o smluvní dokumentaci mezi občany a obcí, prostor k diskuzi a otázkám ohledně přípojek.

Podepsání smluv bude provedeno do 31.10.2017.  K tomu účelu budou zřízeny mimořádné úřední hodiny. Následně bude probíhat zakreslování přípojek a vedení na pozemcích uživatelů.

 

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Volby

Ve dnech 20. – 21.10.2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Na výzvu na členství v komisi se přihlásili – pí. D., pí. K., pí. K., p. B.

 

 1. Různé
 1. Hasiči Kořenice mají zájem uzavřít s obcí smlouvu o spolupráci
 2. Zájemce o práce na obci – přihlásila se ještě pí. K., velice děkujeme, ale zatím není dalšího pracovníka třeba, pokud vznikne potřeba, paní K. oslovíme
 3. Starostka předložila seznam neplatičů poplatků za komunální odpad: jedná se o 1 trvale přihlášeného občana a 2 chalupáře
 4. Babybox v Berouně – žádost o příspěvek na vybudování – zastupitelé žádost odmítli

 

 1. Tradiční odpoledne pro děti „Dýňování a tvoření z přírodnin“ proběhne dne 21.10.2017 od 16.00 hod.  v sále ve Kbele

 

 

 

Závěr:            shrnutí úkolů:

 

 1. Úpravu cesty

Zajistí: Bc. Miloslav Paďour

 

 1. Nabídka od zahradníka na střih živého plotu

Zajistí: Simona.Válová

 

 1. Nabídka na opravu střechy od p. Mašína

Zajistí: Simona Válová

 

 1. Územní plán

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

   5. Smlouva o spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Kořenice

                  Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 

 

Zapsala:                      Simona Válová ………………….……….………….

 

Ověřovatelé zápisu:    Radka Hamplová  ……………….…….……………..

                                      

                                    Ing. Karel Vedral  ………….…….…………………..

 

 

Starostka obce Kbel    Bc. Hana Bendová   …………………….……………

 

 

          

Vyvěšeno:

Sejmuto:


 

 

 Zápis č. 45

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 24. 10. 2017

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Radka Hamplová, Jiří Kadlec, Simona Válová,

    Karel  Vedral, Ing. Karel Vedral, Jiří Dohanič

 

Omluveni: Petra Mokrá Dis., Bc. Miloslav Paďour

 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
 5. Rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje - dotace
 6. Smluvní dokumentace projektu vodovod a kanalizace
 7. Územní plán - prodloužení
 8. Stížnost na znečišťování veřejného prostranství
 9. Žádost o poskytnutí příspěvku
 10. Odpověď k protokolu
 11. Smlouva s obcí Ratboř
 12. Rozpočtové opatření č. 7/2017
 13. Různé
 14. Podněty a připomínky

 

 1. Zahájení

           Program jednání byl rozšířen o body 9. – 12. a byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            Zapisovatel: Simona Válová

            Ověřovatelé zápisu: Radka Hamplová, Ing. Karel Vedral

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 1. Cesta u p. Bezouškové – očekává se nabídka od pana P. D.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 1. Střih živého plotu – provedeno.
 2. Dveře do pronajímaného bytu – provedeno
 3. Oprava  střechy sálu – předložena nabídka pana M. na opravu střechy

 

Usnesení č. 1/45/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu střechy sálu, opravu zajistí p. P. M.

Pro:          7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

Zajistí: Simona Válová

 

 1. Obecně závazná vyhláška o místním  poplatku

Starostka obce připravila obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku.

 

Usnesení č. 2/45/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku.

 

 Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje – dotace

Starostka obce obdržela oznámení o rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského Fondu obnovy venkova.

Obci Kbel byla poskytnuta dotace ve výši 213 000,- Kč.

 

Usnesení č. 3/45/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 213 000,- Kč

 

 Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 

 1. Smluvní dokumentace vodovod a kanalizace

Starostka obce informovala zastupitele, že ke dni 24.10.2017 máme podepsáno 69 souhlasů s vybudování kanalizačních přípojek.

 

 1. Územní plán - prodloužení

Žádosti na prodloužení termínu realizace územního plánu bylo vyhověno. Termín realizace územního plánu byl posunut na  31.12.2017,  termín financování na  31.3.2017.

 

 1. Stížnost na znečišťování veřejného prostranství

Starostka obce obdržela stížnost na znečišťování obce psími exkrementy. Vyzýváme občany, aby venčili své psy mimo obydlené částí obcí. V případě znečištění žádáme, aby majitelé po svých psech okamžitě uklízeli.

 

 1. Žádost o poskytnutí příspěvku

Pan M. jménem místního spolku rybářů podal žádost  na poskytnutí příspěvku na nákup ryb ve výši 5 000,- Kč. Současně předložil přehled prací a podpory obce Kbel ze strany rybářského spolku.

 

Usnesení č. 4/45/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5 000,- Kč rybářskému spolku na nákup ryb.

 

 Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 

 1. Odpověď k protokolu

Ing. Š. opět zaslal žádost na přehodnocení územního plánu. Tato žádost bude postoupena k posouzení Ing. Krolákovi.

 

 1. Smlouva s obcí Ratboř

V souvislosti s připravovanou výstavbou vodovodu a kanalizace je nutné uzavřít Smlouvu

o smlouvě budoucí o  zřízení služebnosti inženýrské sítě s obcí Ratboř.

 

Usnesení č. 5/45/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obcí Ratboř

 

 Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0 

 

Zajistí Bc. Hana Bendová

 

 1. Rozpočtové opatření číslo 7/2017

Účetní obce p. Pěkná vypracovala rozpočtové opatření č. 7/2017 (viz. příloha)

 

Usnesení č. 6/45/2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7. 

 

 Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Různé

 

 1. Dne 31.10.2017 končí pronájem skladu a zahrady u obecního úřadu.

Převzetí zajistí: Karel Vedral

 

 1. P. Hamplová upozornila na problém skládky za kostelem.

Skládka za kostelem slouží k ukládání bioodpadu z veřejných prostranství obce Kbel. Občané sem mohou vyvážet větve a klestí, které budou spáleny při jarním ohni.

Ukládání bioodpadu mimo vyhražené místo za kostelem je zakázáno. Porušení zákazu bude pokutováno ve výši 5 000 Kč.

Lokality budou pravidelně monitorovány a budou zde umístěny zákazové tabule. Pro likvidaci bioodpadu doporučujeme občanům bezplatný pronájem popelnic na bioodpad od Obecního úřadu.

 

 1. Při poruše nautily v budově obecního úřadu p. Dohanič zapůjčil obci Kbel svou nautilu. Tato nautila byla obecním úřadem používána půl roku. Tímto panu Dohaničovi děkujeme.

 

 1. P. Kadlec upozornil na volné pobíhání dvou psů ve večerních a nočních hodinách po vozovce na Kbílku. Komise veřejného pořádku situaci prošetří  a projedná věc s majiteli psů.

 

 1. Dne 9.12.2017 proběhne tradiční rozsvěcení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou od 18.00 hod. Tomuto setkání bude předcházet Adventní koncert v kostele od 15.00 hod.

     

Závěr:            shrnutí úkolů:

 

 1. Nabídka na úpravu cesty

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Objednání opravy střechy sálu

Zajistí: Simona.Válová

 

 1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Smlouva s obcí Ratboř

Zajistí. Bc. Hana Bendová

 

 1. Převzetí skladu a zahrady od pana M.

Zajistí: Karel Vedral

 

            6.  Zákazové tabule skládky – cenové nabídky

                  Zajistí: Jiří Kadlec

 

             7. Prošetření a projednání volného pobíhání psů

                  Zajistí: Bc. M. Paďour

 

 

 

 

Zapsala:                      Simona Válová     ……………………….…………….

 

Ověřovatelé zápisu:   Radka Hamplová  ……………………….……………..

                                    Ing. Karel Vedral  ……………………….……………..

 

Starostka obce Kbel Bc. Hana Bendová   ……………………..………………

 

Sejmuto:

 


Zápis č. 46

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 21. 11. 2017

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Radka Hamplová, Petra Mokrá, Dis., Jiří Dohanič, Bc. Miloslav Paďour, Karel Vedral, Ing. Karel Vedral

Omluveni: Jiří Kadlec, Simona Válová

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání 
 4. Návrh rozpočtu na rok 2018
 5. Metodické doporučení odboru veřejné správy MV
 6. Žádost
 7. Výsledek přezkoumání hospodaření
 8. Celkový počet přípojek vodovodu a kanalizace
 9. Rozpočtové opatření č.8
 10. Adventní koncert
 11. Mikulášská nadílka, rozsvěcení vánočního stromu
 12. Různé
 13. Podněty a připomínky

     Na návrh starostky obce Bc. H. Bendové, byl program jednání doplněn o body 6. – 9.

 

 1. Zahájení

Program jednání byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

            Zapisovatel: Ing. Karel Vedral

            Ověřovatelé zápisu: Radka Hamplová, Jiří Dohanič

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání

- úprava cesty na Kbílku – trvá

- oprava střechy na sále u Obecního Úřadu – trvá

- cedule se zákazem skládky – trvá

 

 1. Návrh rozpočtu na rok 2018

Starostka spolu s p. účetní předložili návrh rozpočtu pro rok 2018. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na vývěsních tabulích a na webových stránkách obce.

Zajistí: Bc. H. Bendová

 

 1. Metodické doporučení odboru veřejné správy MV

Z důvodu nemoci mzdové účetní je projednání odloženo.

 

 1. Žádost

Pan K. podal žádost o umístění dopravního zrcadla pro zlepšení výjezdu z obecní komunikace na komunikaci č. II/125 na Kbílku směrem na Kořenice. Žádost bude řešena v součinnosti s SÚS, Policií a Odborem dopravy Městského úřadu v Kolíně.

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Výsledek přezkoumání hospodaření

Zastupitelé byli seznámeni se Zápisem dílčího přezkoumání hospodaření obce Kbel za rok 2017 a berou na vědomí, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

 1. Celkový počet přípojek vodovodu a kanalizace

Starostka informovala zastupitele o počtu zájemců o přípojky (vodovod a kanalizace).

Celkem bylo podepsáno 97 přípojek. Jedná se o přípojky k rodinným domům, průmyslovým objektům i zahradám s plánovanou výstavbou.

 

 1. Rozpočtové opatření č.8

Účetní obce p. Pěkná vypracovala rozpočtové opatření č. 8/2017

 

Usnesení č. 1/46/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8. 

Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Adventní koncert

Adventní koncert v kbelském kostele proběhne v sobotu dne 9.12.2017 od 15.00 hod.

Účinkovat bude ženský komorní sbor Kolín a smyčcový orchestr Junior Archi ZUŠ Fr. Kmocha Kolín  (20 žen + 10 dětí).

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

Usnesení č. 2/46/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 5 000 Kč na adventní koncert.

Pro:    7                      Proti:    0                    Zdrželo se:   0

 

 1. Mikulášská nadílka, rozsvěcení vánočního stromu

Rozsvícení Vánočního stromu proběhne v sobotu  9. 12. 2016 v 17.00 hod. na prostranství před statkem ve Kbele. Součástí večera bude mikulášská nadílka pro děti.

Zajistí: kulturní komise

 

Usnesení č. 3/46/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 4 500 Kč na Mikulášskou nadílku.

Pro:    7                      Proti:    0                    Zdrželo se:   0

 

 1. Různé
 • nefunkční dopravní radar ve směru od Kořenic – firma čeká na dodávku náhradních dílů
 • prověření možnosti získání dotace z Nadace ČEZ –  prověří Bc. Miloslav Paďour

 

 1. Podněty a připomínky

 

 • Nedokončená montáž protisněhových háků na střeše OÚ – nutná urgence
 • Oprava střechy sálu – stále neprovedeno
 • Odvoz zeminy z cesty u p. B. – změna dodavatele

 

 

 

 

Shrnutí úkolů:

 

 1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce 2018

Zajistí: Bc. H. Bendová

 1. Řešení dopravního zrcadla

Zajistí: Bc. H. Bendová

 1. Adventní koncert

Zajistí: Bc. H. Bendová

 1. Mikulášská nadílka, rozsvěcení vánočního stromu

Zajistí: kulturní komise

 1. Urgence dokončení montáže protisněhových háků

Zajistí: Bc. H. Bendová

 1. Oprava střechy sálu – urgence

Zajistí: Bc. H. Bendová

 1. Odvoz zeminy

Zajistí: Bc. H. Bendová

 

Zapsal:                        Ing. Karel Vedral       

Ověřovatelé zápisu:   Radka Hamplová,  Jiří Dohanič                   

Starostka obce Kbel: Bc. Hana Bendová     

Vyvěšeno:

Sejmuto:


Zápis č. 47

z jednání zastupitelstva obce Kbel ze dne 12. 12. 2017

 

Přítomni: Bc. Hana Bendová, Simona Válová, Radka Hamplová, Petra Mokrá, Dis., Jiří Dohanič, Jiří Kadlec, Ing. Karel Vedral

Omluveni: Bc. Miloslav Paďour, Karel Vedral  

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola závěrů z minulého zasedání 
 4. Schválení rozpočtu na rok 2018
 5. Metodické doporučení odboru veřejné správy MV
 6. Žádost o finanční příspěvek
 7. Inventarizační komise – jmenování
 8. Vyúčtování Mikulášské nadílky
 9. Rozpočtové opatření č.9
 10. Dodatek smlouvy na směsný komunální odpad na rok 2018
 11. Dodatek smlouvy na separované odpady na rok 2018
 12. Svoz biologicky rozložitelného odpadu na rok 2018
 13. Různé
 14. Podněty a připomínky

     Na návrh starostky obce Bc. H. Bendové, byl program jednání doplněn o body 5. – 12.

 

 1. Zahájení

Program jednání byl jednomyslně schválen.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 Zapisovatel: Ing. Karel Vedral

Ověřovatelé zápisu: Petra Mokrá Dis., Jiří Dohanič

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání

- řešení dopravního zrcadla – trvá

- všechny ostatní body byly splněny

 

 1. Schválení rozpočtu na rok 2018

Na zveřejněný návrh rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení č. 1/47/2017 

Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje finanční rozpočet obce Kbel na rok 2018 dle zveřejněného návrhu. Rozpočet je schodkový, schodek je pokrytý finančním zůstatkem z roku 2017. (příjmy celkem 5,950.000,-Kč, výdaje celkem 8,950.000,-Kč)

Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Metodické doporučení odboru veřejné správy MV

Starostka předložila zastupitelům možnosti změn v odměnách (měsíční mzdy) zastupitelů dle nového metodického doporučení Ministerstva vnitra.

Usnesení č. 2/47/2017 

Zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat odměny v původní výši.

Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Žádost o finanční příspěvek

Mateřská škola v Ratboři požádala o příspěvek na zakoupení vánočních dárků pro děti. Z obcí Kbel a Kbílek dochází celkem 6 dětí.

Usnesení č. 3/47/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje částku 3000 Kč pro Mateřskou školu v Ratboři na nákup vánočních dárků pro děti.

Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Inventarizační komise – jmenování

Pro inventarizaci majetku obce Kbel byla jmenována komise ve složení:

Předseda komise: R. Hamplová

Členové komise: S. Válová, P. Mokrá Dis, J. Kadlec, Bc. M. Paďour

 

 1. Vyúčtování Mikulášské nadílky

Pro Mikulášskou nadílku a rozsvěcení vánočního stromu bylo využito 2 903 Kč ze schválené částky 4 500Kč.

Členky kulturní komise požádaly o nákup dvou kusů varníků s elektrickým ohřevem na čaj na využití na pořádaných akcích. Doposud se varníky na tuto akci půjčovaly.

Usnesení č. 4/47/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou varníků. 

Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Rozpočtové opatření č.9

Účetní obce p. Pěkná vypracovala rozpočtové opatření č. 9/2017

Usnesení č. 5/47/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9. 

Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

 

 1. Dodatek smlouvy na směsný komunální odpad na rok 2018

Firma AVE zajišťující svoz odpadu v obci zaslala dodatky smlouvy na svoz odpadů.

Dodatek obsahuje navýšení ceny za poskytované služby o 2,5%. (Účtovaná cena na osobu nyní činní 776Kč). Ceny poplatků pro obyvatele pro rok 2018 budou stanoveny později.

Usnesení č. 6/47/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy č. DS/009/05030871/22500789/001/2009 na zajištění odvozu a uložení směsného a komunálního odpadu.

Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Dodatek smlouvy na separované odpady na rok 2018

Dodatek obsahuje navýšení ceny za poskytované služby o 2,5%.

Usnesení č. 7/47/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy č. DS/014/05030871/22500789/001/2009 na zajištění odvozu separovaných odpadů.

Pro:   7                      Proti:        0                Zdrželo se:   0

Zajistí: Bc. Hana Bendová

 

 1. Svoz biologicky rozložitelného odpadu na rok 2018

Cena za svoz biologicky rozložitelného odpadu se pro rok 2018 nemění (658 Kč/nádoba). Předchozí smlouva zůstává v platnosti. V obci se vyváží 31 nádob.

 

 

 1. Různé
 • nefunkční dopravní radar ve směru od Kořenic - firma čeká na dodávku náhradních dílů
 • nefunkční čerpadlo ve studni na Kbílku  - oprava v řešení
 • cedule se zákazem skládky – zjištěna přibližná cena (250-500 Kč/ks)
 • na střechu budovy obecního úřadu byly instalovány proti sněhové háky (23 000 Kč)
 • byl odstraněn nános zeminy na cestě na Kbílku směrem na Pašinku (15 000 Kč)
 • p. Dohanič požádal o odměnu pro občana za úklid veřejných prostranství – starostka zjistí na úřadu práce podmínky zaměstnání

 

 1. Podněty a připomínky

 

 

Shrnutí úkolů:

 

 1. Zaslání příspěvku pro MŠ Ratboř

Zajistí: Bc. H. Bendová

 1. Podepsání dodatku smlouvy na směsný komunální odpad na rok 2018

Zajistí: Bc. H. Bendová

 1. Podepsání dodatku smlouvy na separované odpady na rok 2018

Zajistí: Bc. H. Bendová

 

Zapsal:                        Ing. Karel Vedral       

 

Ověřovatelé zápisu:    Petra Mokrá Dis., Jiří Dohanič                     

                                      

Starostka obce Kbel:  Bc. Hana Bendová     

 

Vyvěšeno: 22. 12. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět